Audyty logistyczne

5/5 - (1 vote)

Współczesne warunki rynkowe sprawiają, iż absolutną koniecznością jest stałe dostosowywanie oferty do potrzeb i rosnących oczekiwań klientów. Co jednak zrobić w sytuacji kiedy zaprojektowany przed laty produkcyjny lub dystrybucyjny układ logistyczny zaczyna być przeszkodą w rozwoju firmy:

 • magazyny nie są w stanie pomieścić niezbędnej ilości towaru;
 • próby zwiększenia produkcji skutkują dramatycznym wzrostem kosztów czy przyspieszonym zużyciem posiadanej infrastruktury;
 • klienci narzekają na jakość oraz terminowość dostaw;
 • produkcja odnotowuje przestoje z powodu wypadków przy pracy.

W takiej sytuacji oczywistym jest konieczność identyfikacji i oceny sposobu funkcjonowania systemu logistycznego firmy, a następnie jego usprawnienie. Aby jednak wszelkie wdrożenia nie sparaliżowały przedsiębiorstwa, racjonalnym rozwiązaniem jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu logistycznego.

Czym jest audyt?

Audyt technologiczny systemu logistycznego przedsiębiorstwa (tzw. audyt logistyczny) to sporządzone przez interdyscyplinarny zespół specjalistów opracowanie zawierające odpowiedzi na pytania:

1. Jak jest obecnie? – identyfikacja i ocena stanu istniejącego systemu logistycznego;
2. Dlaczego tak jest? o ile może być lepiej? – określenie przyczyn nieprawidłowości w systemie logistycznym oraz potencjalnych korzyści z likwidacji nieprawidłowości;
3. Co zrobić, aby było lepiej? – wskazanie zmian, poprawiających funkcjonowanie systemu logistycznego;
4. Jak i kiedy zrobić, aby było lepiej? – określenie sposobu i kolejności wdrażanych zmian.

W praktyce, w ramach realizacji jednego audytu logistycznego, sporządzanych jest kilka wariantów projektowych spośród których wyłaniany jest najlepszy. Wyboru dokonuje Klient wspierany przez audytorów dysponujących narzędziami wielokryterialnej oceny wariantów projektowych. Następnie zostaje ustalona kolejność oraz sposób wprowadzania usprawnień, powodujący minimalne zakłócenia pracy przedsiębiorstwa podczas realizacji wdrożeń.

Korzyści z realizacji audytu

Audyt logistyczny powiązany z realizacją zawartych w nim wytycznych to liczne potencjalne korzyści dla przedsiębiorstwa pośród których należy wymienić:

1. Usprawnienie systemu logistycznego firmy;
2. Racjonalizację kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwie;
3. Optymalizację wielkości zapasów;
4. Zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych przestrzeni magazynowych;
5. Podniesienie jakości świadczonych usług (terminowość, uszkodzenia);
6. Ujawnienie rezerw potencjału produkcyjnego umożliwiających:
– realizację dodatkowych zleceń (zwiększenie produkcji);
– zredukowanie wielkości lub odłożenia w czasie koniecznych nakładów inwestycyjnych
służących zwiększeniu efektywności;
7. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy.

Dodatkowo audyt logistyczny to doskonałe narzędzie przydatne podczas kreowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Opracowanie to bowiem uwidacznia słabe strony systemu logistycznego ale też ukazuje obszary posiadające rezerwy (produkcyjne, magazynowe).

Rodzaje audytów

W zależności od indywidualnych potrzeb oraz specyfiki przedsiębiorstwa audyt logistyczny może obejmować różnorodny zakres problematyki. Przykładowo tego rodzaju analizy działania firmy mogą być tworzone ze względu na:

 • technologiczne aspekty bezpieczeństwa pracy;
 • aspekt finansowy (racjonalizacja nakładów oraz redukcja kosztów operacyjnych);
 • efektywność pracy przedsiębiorstwa (ujawnienie rezerw oraz likwidacja „wąskich“ gardeł);
 • jakość towarów i usług (terminowość, błędy zamówień, uszkodzenia towaru itp.).

Audyty technologiczne

Podstawowym celem audytu jest analiza potencjału technologicznego, marketingowego i naukowego naszych klientów, charakterystyka rynku, na którym działa klient oraz zdobycie i weryfikacja informacji na temat oferowanych przez klienta produktów, technologii czy usług.

Istotnym elementem audytu technologicznego jest również określenie możliwości klienta w zakresie działań badawczo-rozwojowych.

Przy charakterystyce działalności klienta brane są pod uwagę takie czynniki jak: wielkość produkcji, polityka prowadzona w zakresie zasad finansowania działalności badawczo-rozwojowej, dotychczasowe doświadczenia, współpraca z innymi podmiotami oraz liczba wykwalifikowanych pracowników.

Finalnym efektem audytu powinna być identyfikacja najlepiej sprzedających się usług lub produktów klienta oraz ocena jego działalności przy założeniu, że działalność klienta zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnych technologii.

Podstawową formą przeprowadzenia audytu technologicznego jest bezpośredni kontakt z przedstawicielem (przedstawicielami) klienta oraz wizyta w jego siedzibie. W trakcie audytu zapoznajemy się bezpośrednio z działalnością klienta, np. z procesem produkcyjnym, pracą laboratoriów badawczych lub posiadanym zapleczem technologicznym.

Podstawowym narzędziem monitorującym przebieg audytu jest specjalny formularz uzupełniany na bieżąco w trakcie przeprowadzania całej procedury.
Audyt technologiczny służy nie tylko realizacji zapotrzebowań klienta, ale pozwala także pozyskać informacje o potrzebach technologicznych polskich przedsiębiorstw i służy rozpoznaniu innowacji technologicznych dostępnych na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Przeprowadzenie audytu technologicznego jest podstawą do ewentualnego wydania klientowi opinii o innowacyjności.

Technika przeprowadzenia audytu polega na usystematyzowaniu szczegółowych informacji formalno-organizacyjnych na temat zakresu działalności i potencjału klienta (zapoznanie się z dokumentacją), określeniu profilu odbiorców, rynków zbytu, najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność klienta oraz sprecyzowaniu najnowszych osiągnięć produkcyjnych i wprowadzonych innowacji.

Podsumowanie pracy inżynierskiej

5/5 - (2 votes)

Niniejsza praca opisuje organizację i technikę dystrybucji i przewozu styropianu na przykładzie firmy ARBET.

Dokonano lokalizacji sieci placówek firmy ARBET, przedstawiono strukturę wewnętrzną firmy, zamieszczono oraz następnie scharakteryzowano wyroby z uwzględnieniem ich właściwości, zastosowania oraz podatności na przewóz.

Następnie w kolejności opisano dystrybucję krajową oraz zagraniczną w firmie. Wraz z kolejnością oraz układem pracy zaprezentowano schemat blokowy procesu przewozu w formie dwóch algorytmów tj. projektowania i wykonania wraz z poniższym opisem.

Projektując proces technologiczny przewozu styropianu dokonano doboru technologii samego przewozu jak i technologii towarzyszących prac ładunkowych. Przedstawiono ewentualne środki przewozowe a następnie dokonano odpowiedniego wyboru tychże obiektów z uwzględnieniem optymalnych korzyści technicznych i ekonomicznych. Gdy już zostały wybrane środki transportujące ładunek to dla zrealizowania celu dokonano optymalnego doboru pracowników oraz wybrano trasę przewozu.

Dla lepszego zobrazowania czasowego oraz wymaganych urządzeń ładunkowych i dokumentów, przedstawiono projekt procesu przewozowego w układzie tabelarycznym. Aby osiągnąć zamierzony cel konieczna jest doskonała organizacja pracy ludzkiej na każdym z etapów projektowania procesu przewozowego.

Mamy nadzieję przedstawiony przeze mnie projekt  przyczyni się znacząco do poprawy i usprawnienia transportu styropianu.

Założenia do projektu procesu przewozu ładunku

Rate this post

podrozdział pracy inżynierskiej

W celu opracowania projektu procesu technologicznego przewozu partii styropianu przyjęto następujące założenia:

Rodzaj przewożonego ładunku – styropian EPS -70-040, w postaci płyt gładkich niefrezowanych.

Rys. 29. Płyty styropianowe EPS – 70 – 040 zapakowane w folię.

 1. Wymiary płyt: 1000 x 500 x 400mm.
 2. Ładunek będzie przygotowany w postaci paczek (prostopadłościanów) owiniętych w folię. Każda z paczek będzie zawierała 15 sztuk płyt.
 3. Objętość przewożonego styropianu 700m³.
 4. Miejsce załadunku: „F. S. ARBET sp. Jawna” odział Golub – Dobrzyń, Wytwórca Styropianu Golub – Dobrzyń ul. PTTK.
 5. Miejsce dostawy: Poznań ul. Sucholeska 15, Hurtownia Budowlana „DomBud”.
 6. Termin dostawy 15 XI 2007 (w godzinach pracy hurtowni 800-1700).
 7. Zakłada się, że rozładunek u odbiorcy będzie wykonany przez pracowników hurtowni.

Pozycja badanej firmy na rynku polskim i zagranicznym

5/5 - (2 votes)

podrozdział pracy inżynierskiej

ARBET jest jednym z największych producentów styropianu w Polsce, 13% produkcji styropianu w Polsce to styropian wyprodukowany przez firmę ARBET. Dobrą  sprzedaż zapewnia już dawno ugruntowana pozycja na rynku krajowym, oraz dobra jakość świadczonych usług przez przedsiębiorstwo. ARBET jako firma o dobrej pozycji na rynku, może sobie pozwolić na pewną elastyczność, w zakresie kreowania cen produktów i dostosowywania ich do wymagań klientów.

Dzięki reklamie firma ARBET jest dostrzegana na arenie krajowej jak i europejskiej. ARBET reklamuje się na:

 • ogólnopolskich targach producentów styropianu,
 • reklamy firmy znajdują się na samochodach, którymi dostarczany jest styropian,
 • na folii, w którą pakowany jest produkt,
 • w masowych środkach przekazu.

Struktura wewnętrzna firmy

Koszalin jak już wyżej zostało wspomniane jest główną siedzibą firmy ARBET i tam znajduje się zarząd główny. Jednakże każdy z oddziałów firmy posiada swoje indywidualne kierownictwo, osoby odpowiedzialne za sprawy sprzedaży, marketingu, transportu, a także przedstawicieli handlowych oraz pracowników fizycznych.

Oddział w Golubiu – Dobrzyniu zatrudnia łącznie 180 osób. Wszystkie przychody poszczególnych oddziałów „wędrują” drogą elektroniczną do siedziby ARBETU, a stamtąd przekazywane są środki pieniężne na poszczególne konta firm, które wykonują usługi dla firmy ARBET.

ARBET nie posiada własnych środków przewozowych (własnego transportu), dlatego też każdy oddział terenowy zawiera umowy z wybranymi przewoźnikami, którzy świadczą usługi transportowe na rzecz firmy.

Organizacja sieci dystrybucji

Każda z dziedzin działalności produkcyjnej czy usługowej wypracowała sobie i wciąż doskonali metody podejmowania decyzji lokalizacyjnych sieci swych placówek działalności. Także i ARBET zaczynając swą działalność w 1990 roku musiał podjąć decyzje lokalizacyjne swych placówek produkcyjnych.

Struktury ARBETu badając rynek wybierały miejsca, rejony Polski w pośród których mogłyby powstać nowe miejsca produkcyjno – dystrybucyjne firmy. Aktualnie ARBET jest w posiadaniu czterech fabryk, z których sprzedawane są towary. Każda z tych fili ma swoją indywidualna grupę odbiorców i swój rejon, w którym prowadzi dystrybucję. Te cztery fabryki współpracują ze sobą i tworzą pewną sieć dystrybucji, z której korzystają klienci firmy. ARBET tworząc taką sieć był przygotowany na wkład w dużą inwestycję, która po pewnym czasie zapewni doskonałą sprzedaż i dobrą pozycję firmy na rynku zbytu.

Pojęcie logistyki

5/5 - (4 votes)

Korzeni logistyki należy szukać w greckich słowach „logos” lub „logicos” czyli liczenie, sztuka liczenia, prawidłowo myślący.[1]

W 1837 roku po opublikowaniu przez barona  de Jomini w Paryżu dzieła „Zarys sztuki wojennej” treści w nim zawarte zaczęto wiązać z terminem logistyka. W pracy tej mówi się o lokalizacji i zaopatrywaniu magazynów, planowaniu i realizacji marszów, przygotowywaniu środków transportu, urządzaniu dróg komunikacyjnych i zaopatrywaniu oddziałów. Wyżej wymienionymi zagadnieniami zajmuje się współczesna logistyka. Modele logistyczne i formy analizy systemowej zostały efektywnie wykorzystane przez siły zbrojne, zainteresowane w skoordynowanych czasowo i przestrzennie w dostawach materiałów niezbędnych dla wsparcia działań militarnych. Techniki logistyczne poznane w czasie wojny zostały w powojennej praktyce gospodarczej zignorowane przy nastawieniu przemysłu na zaspokojenie popytu na towary.

Kolebką logistyki cywilnej są Stany Zjednoczone, kiedy to w 1950 roku w czasie recesji gospodarczej poczyniono pierwsze nieśmiałe próby analiz stanowiących początek systemów logistycznych. Kolejna recesja zapoczątkowana w 1958 roku i będące jej efektem kurczenie się zysków, stworzyły obiektywne warunki których ludzie biznesu zaczęli poszukiwać bardziej efektywnych systemów kontroli kosztów. Wiele przedsiębiorstw zdało sobie wówczas sprawę, że sfera przepływów rzeczowych przedsiębiorstwa jest właśnie tą dziedziną, której kosztów jak dotąd nie zbadano ani nie skoordynowano. Zaczęły się wówczas uwidaczniać również inne trendy determinujące potrzebę dokładniejszej analizy tej sfery.[2]

W punkcie wyjścia logistyka utożsamiana była z fizyczną dystrybucją towarów i zajmowała się optymalizacją procesów  transportu i magazynowania. W późniejszym czasie  rozszerzyła zakres swych zainteresowań obejmując zapasy, lokalizację produkcji i magazynowanie, przepływ informacji a także analizę logistyczną kosztów. Jednocześnie zaczęto interesować się rynkowymi aspektami procesów logistycznych.[3]

W latach dziewięćdziesiątych dał się zauważyć znaczny wzrost zainteresowania logistyką wśród ekonomistów oraz upowszechnianie tego terminu w literaturze i praktyce gospodarczej. Doprowadziło to do powstania różnych interpretacji i wielu definicji z tego zakresu odnoszących logistykę do dziedziny wiedzy ekonomicznej a także praktyki gospodarczej. W 1991 roku  na  I  Kongresie Międzynarodowym w Poznaniu D.Back podał definicję logistyki jako procesu zarządzania całym łańcuchem dostaw.

Jest to pojęcie bardzo uproszczone , dlatego rzadko przytaczane. Bardziej znana jest definicja opracowana przez  Council of Logistics Management, która określa logistykę jako proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego oraz efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.[4]

Z kolei M.Sołtysik definiuje logistykę następująco: „logistyka jest dziedziną wiedzy o procesach logistycznych w gospodarce oraz sztuce skutecznego zarządzania tymi procesami”.[5]

Dokładniejsze przyjrzenie się pojęciu logistyki daje nam zauważyć, iż definicje sformułowane przez znanych autorów różnią się pod względem zakresu obejmowanych procesów fizycznego obiegu towarów (zasięgiem i strukturą przedziałowo – instytucjonalną), sposobem ich traktowania oraz interpretacją szczegółowych celów, wykazując na ogół zgodność co do istoty problemów stanowiących ich zasadniczą treść.

Znane definicje i koncepcje logistyki można rozważyć w następujących aspektach:

 • koncepcyjno – funkcjonalnym, traktującym logistykę jako koncepcję zarządzania przepływami dóbr i informacji w znaczeniu zbioru metod oraz funkcji planowania, sterowania, organizowania, a także kontroli opartych na zintegrowanym i systemowym ujmowaniu tych przepływów,
 • przedmiotowo – strukturalnym oznaczającym, że logistyka to zintegrowany proces przepływów towarowych i informacyjnych oraz określony kompleks przedsięwzięć i rozważań strukturalnych związany z integracją i realizacją tych przepływów,
 • efektywnościowym rozumianym jako pewną orientację i determinantę wzrostu efektywności, ukierunkowaną na oferowanie klientom pożądanego serwisu (poziomu jakości obsługi logistycznej), przy równoczesnej racjonalizacji struktury kosztów logistycznych i wzroście ogólnej efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie.

Uogólniając poglądy wyrażone w literaturze można wyróżnić trzy podstawowe koncepcje logistyki :[6]

 • Logistyka to procesy przepływu dóbr materialnych (surowców, materiałów półfabrykatów, wyrobów gotowych ) w przedsiębiorstwie, a także między przedsiębiorstwami oraz przepływy strumieni informacyjnych odzwierciedlające procesy rzeczowe i wykorzystane w sterowaniu tymi procesami.
 • Logistyka to pewna koncepcja, filozofia zarządzania procesami realnymi (przepływem dóbr), oparta na zintegrowanym, systemowym ujmowaniu tych procesów.
 • Logistyka to dziedzina wiedzy ekonomicznej, badająca prawidłowości i zjawiska przepływu dóbr oraz informacji w gospodarce, a także w poszczególnych ich ogniwach.

Wymienione  trzy koncepcje nie wykluczają się wzajemnie a wręcz przeciwnie uzupełniają się. (Rys.1)

Rysunek 1. Triada pojęć logistycznych.

Źródło: Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998, s.20


[1] Rutkowski K.,  Czas logistyki, „Buisnesmann”, 1993 nr.3  str.43

[2] Beier F.J., Rutkowski K. , „Logistyka” Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995

[3] Ciesielski  M., „Logistyka w strategiach firm”, PWN Warszawa – Poznań, 1999

[4] Beier F.J., Rutkowski K., „Logistyka”  Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993

[5] Sołtysik M.,  Istota i cechy zarządzania logistycznego „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1994, nr 7-8, str. 145

[6] Skowronek C., Sariusz – Wolski Z. „Logistyka w przedsiębiorstwie” , PWE Warszawa 1995