Liczba, wielkość i rozmieszczenie magazynów

5/5 - (1 vote)

Ustalając konfigurację sieci magazynowej, należy kierować się wieloma przesłankami. Bierz się pod uwagę między innymi:

  • lokalizacja źródeł surowców, fabryk, klientów (lokalizacja magazynów zorientowana na rynek zaopatrzeniowy, produkcję, rynek zbytu),
  • połączenia transportowe i łącznościowe,
  • rodzi, wielkość, struktura asortymentowa i dynamika strumieni materiałowych wynikająca z poziomu dynamiki popytu,
  • dostępność wykwalifikowanej siły roboczej,
  • względy kosztowe (koszty transportu, magazynowania łącznie z podatkami i ubezpieczeniem),
  • względy naturalne ( np. dostępność wody, odporność gruntu na nacisk),
  • względy rozwojowe (dostępność odpowiednio dużej powierzchni magazynowej),
  • względy usługowe (np. przewidywany poziom obsługi klientów, czas dostawy).

Konfiguracja sieci magazynowej winna być obsługiwana łącznie z obsługiwanym obszarem. Do jej określenia wykorzystuje się rozmaite ogólne prawidłowości, m.in.: -im więcej magazynów, tym relatywnie większe koszty magazynowania tej samej masy towaru.

Polityka magazynowa wiąże się między innymi z przyjętym sposobem zarządzania. W zależności od firmy, może być stosowana polityka „zero zapasów” bądź też mniejsze bądź większe gromadzenie zapasów wynikające z nieprzewidywalnych zdarzeń losowych.

Wyznaczanie miejsca lokalizacji pojedynczego magazynu lub ich sieci nie jest jedynym, strategicznym problemem odnoszącym się do  magazynowania.

Decyzje o przestrzennym rozmieszczeniu magazynów powinny być uzupełnione i skorelowane z postanowieniami dotyczącymi:

  • wyboru modelu obsługi spedycyjnej, opartego na magazynach własnych bądź publicznych,
  •  liczby, wielkości rozplanowania i wyposażenia technicznego wyposażenia magazynów.

Ze względu na konieczność poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych i długotrwałe konsekwencje dla systemu logistycznego firmy wymienione problemy mają wymiar strategiczny.

Dodaj komentarz