Koszty zapasów

5/5 - (1 vote)

praceGromadzenie rezerw jest niezbędne do zapewnienia ciągłości produkcji a także na trudne do przewidzenia rozmiary popytu wyrobów gotowych towarów. Wiąże się to z obsługą klienta, który wymaga dostępu do towarów w określonym przez siebie czasie. Brak zamawianego przez klienta towaru w magazynie pociąga za sobą utratę zysku realizowanego na sprzedaży towaru, a także może spowodować utratę potencjalnych klientów w przyszłości (tzw. koszty utraconych korzyści).[1]

Z drugiej strony utrzymywanie towarów na składzie wiąże się z powstawaniem określonych kosztów. Są to koszty zapasów, które można zdefiniować jako “wyrażone w formie pieniężnej nakłady poniesione w związku z tworzeniem, utrzymaniem i ruchem zapasów wewnątrz przedsiębiorstwa oraz ich wyczerpaniem” [2]

W systemie logistycznym firmy koszty zapasów są ważne z następujących powodów:

  1. reprezentują  (obok kosztów transportu) istotny element całkowitych kosztów logistycznych,
  2. zapasy utrzymywane w różnych punktach systemu logistycznego oddziałują na poziom usług, jakie firma może zaoferować klientom; ścisłe powiązanie między kosztami zapasów a poziomem obsługi klientów wymaga równoważenia kosztów zapasów z jakością usług oferowanych klientom,
  3. decyzje trade – offs podejmowane w systemie logistycznym, a także poza nim, w innych funkcjonalnych obszarach przedsiębiorstwa (marketing, produkcja, finanse) znajdują finalne odbicie w kosztach utrzymania zapasów.[3]

Do kosztów zapasów stanowiących podstawę decyzji logistycznych można zaliczyć koszty utrzymania zapasów,, zamawiania (lub przestawienia produkcji), wyczerpania zapasów oraz koszty utrzymania zapasów w tranzycie. Jest to funkcjonalny podział kosztów zapasów stosowany ze względu na ich istotność w systemie logistycznym.


[1] Zob. D. Szwarc, W. Caputa, Cele zarządzania dystrybucją fizyczną w przedsiębiorstwie [w:] Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 1996,  nr. 12

[2] Encyklopedia Gospodarki Materiałowej, op. cit., s. 606

[3] J. J. Coyle, E. j. Bardi, C. J. Longley Jr., The Menagement…., op. cit., s. 199.