Naturalna podatność magazynowania zapasów

3.2/5 - (4 votes)

Naturalna podatność magazynowa jest to odporność zapasów na warunki i skutki magazynowania , wynikająca z fizycznych, chemicznych i biologicznych cech i właściwości zapasów.

Powyższe cechy magazynowanych zapasów warunkują określony stopień:

  1. wrażliwości na warunki atmosferyczne,
  2. odporności na piętrzenie,
  3. podatności do wybuchu, samozagrzewanie,  samozapalanie oraz łatwopalności,
  4. szkodliwości dla ludzkiego zdrowia,
  5. możliwości uszkodzenia lub zniszczenia innych artykułów stykających się z danym zapasem,
  6. podatność do występowania ubytków naturalnych.

Są to zapasy wyrobów które z jakichś powodów są odporne lub nie na słońce, wilgoć, opady atmosferyczne. Poza tym bada się, czy nabyte artykuły są podatne na ściskanie. Od tego zależy, czy będą one w magazynie składowane w  wolno stojące stosy, czy też układane na regałach.

W znaczącym stopniu utrudniające proces magazynowy są materiały niebezpeczne. Wymagają one dużej uwagi i prawidłowego składowania, ponieważ przy nieprawidłowym obchodzeniu się z nimi mogą spowodować utratę zdrowia ludzkiego bądź śmierć lub uszkodzenie innych zapasów i materiałów. Podobnie jest z materiałami trującymi. W razie nieprawidłowego ich obsługiwanie mogą przedostać się do organizmu ludzkiego a tym samym spowodować uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć.

Istnieje cała gama artykułów spożywczych i przemysłowych, która charakteryzuje się właściwościami ubytkowymi, czyli podatnością na występowanie nie dającego się uniknąć ilościowego ubytku masy objętości lub wymiaru zapasu. Ubytki naturalne mogą być spowodowane zachodzącymi procesami biochemicznymi i fizycznymi lub czynnościami manipulacyjnymi. [1]

Znajomość naturalnej i technicznej podatności magazynowej pozwala na określenie zbioru wymagań dla danego zapasu, dotyczących przede wszystkim rodzaju budowli magazynowej, sposobu składowania, warunków mikroselimatycznych, dopuszczalnego okresu przechowywania a także możliwości przechowywania z innymi zapasami w jednej przestrzeni magazynowej.

Przy ustalaniu możliwości wspólnego przechowywania zapasów należy pamiętać, że w jednej przestrzenie nie można prz4chowywać ze sobą wyrobów, które oddziałują na siebie w sposób szkodliwy, a więc:

–         trucizn i środków szkodliwych dla zdrowia z artykułami spożywczymi,

–         materiałów palnych lub wybuchowych z utleniaczami,

–         wyrobów wydzielających zapachy z wyrobami przyswajającymi obce zapachy,

–         wyrobów pylących w wyrobami wchłaniającymi i zatrzymującymi pyły,

–         wyrobów, które przez wzajemne oddziaływanie mogą zmienić swoją budowę i właściwości lub tworzyć nowe związki chemiczne.

W celu ułatwienia poznania przeciwwskazań składowania danego zapasu z innymi zapasami opracowany został wykaz wyrobów w postaci tabeli wykluczeń, których składowanie w tym samym pomieszczeniu magazynowym jest zabronione.


[1] M. Lisińska-Kuśnierz, Wybrane zagadnienia z przechowalnictwa towarów,  AE w Krakowie, Kraków 1992, s. 11.

Dodaj komentarz