Koszty przepływu towaru. Kontrakty in blanco

5/5 - (1 vote)

Kontrakty in blanco przynoszą znaczne korzyści zarówno dostawcy, jak i nabywcy towaru. Nabywca minimalizuje koszty zamawiania oraz nie musi utrzymywać zapasów (ze względu na bezmagazynowe zakupy) i z tego też względu nie ponosi kosztów ich utrzymania. Dostawca może dostarczyć materiał bezpośrednio na stanowiska nabywcy czerpiąc go ze:

  1. swego magazynu wyrobów gotowych,
  2. swoich taśm produkcyjnych zaraz po zakończeniu wszystkich procesów technologicznych.

Najbardziej optymalny jest wariant drugi, ale też i najtrudniejszy w realizacji. Koszty przepływu towaru do nabywcy są w tym wariancie najmniejsze, ponieważ nie są w zasadzie przez abywcę ponoszone . porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami tańszy jest także wariant pierwszy. Towar jest tu pobierany z magazynu dostawcy i nie jest składowany w sferze zaopatrzenia nabywcy. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma magazynami w jednym tzn. magazynem wyrobów gotowych u dostawcy, który jednocześnie pełni rolę magazynu materiałów nabywcy. Ponieważ dostawca zwykle i tak utrzymuje zapasy swoich wyrobów gotowych w związku z tym niekoniecznie musi on pobierać dodatkową opłatę za utrzymanie zapasów. Z reguły opłata taka nie jest pobierana przez dostawcę, ponieważ dzięki długoterminowym kontraktom in blanco ma zapewniony zbyt na znaczną ilość swoich wyrobów. W ten sposób nabywca eliminuje lub w najgorszym przypadku znacznie redukuje koszty utrzymania zapasów. Jeżeli dostawca jest solidny, odbiorca może również liczyć na pynny i bezzakłuceniowy przebieg zaopatrzenia.

Z punktu widzenia nabywcy dużym minusem opisanego systemu zaopatrywania się w materiały jest koncentracja zakupów u jednego dostawcy. Nabywca pozbawia się możliwości skorzystania z asortymentowo, cenowo i jakościowo atrakcyjniejszych ofert innych przedsiębiorstw dostawczych.

Przy podejmowaniu decyzji o zawarciu kontraktu in blanco zaleca się przeprowadzenie szczegółowego rachunku ekonomicznego, który powinien wykazać opłacalność takiego przedsięwzięcia oraz  wnikliwej analizy potencjalnego partnera-dostawcy. Potencjalny dostawca powinien gwarantować realizację wszystkich ustaleń zawartych w kontrakcie. W przypadku, gdy firma dotychczas nie praktykowała współpracy opartej na kontraktach in blanco, a dostawca jest nowy i niepewny, lepiej na początek – dla sprawdzenia rzetelności dostawcy – podpisać krótszy kontrakt, np. 1- lub 1,5 miesięczny a dopiero później, po ustaleniu solidności partnera i korzyści płynących z tego kontraktu, przedłużać współpracę na dalsze okresy.

Przy omawianiu tego zagadnienia należy wziąć pod uwagę, że taka forma zakupu może mieć zastosowanie jedynie do wybranych pozycji i rodzajów dostaw oraz do określonych dostawców. Chodzi tu o takich dostawców, których działalność w całości lub części jest silnie powiązana z przedsiębiorstwem będącym odbiorcą i to zwykle nie tylko na odcinku dostaw, ale także w dziedzinie postępu technicznego i redukcji kosztów[1]


[1] Zob. A. Pabian,Zakup a ograniczenie zapasów, Gospodarka Materiałowa & Logistyka,nr1, 1997, s. 13-14.