Zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów

5/5 - (1 vote)

Czynności związane z odbiorem, przyjęciem oraz wydaniem towarów decydują w dużej mierze o sprawności funkcjonowania magazynu. Odbiór i przyjęcie odbywają się według specjalnej instrukcji magazynowej, która zawiera metodę kontroli, jej zakres, częstość oraz środki i wykaz personelu, który jest upoważniony do przeprowadzenia tych czynności. Na magazynie przeprowadzana jest pełna kontrola. Zawsze bada się całą dostarczoną partię wyrobów. Wynikiem takiego badania jest ustalenie przyjęcia na magazyn towaru. Może się zdarzyć, że część asortymentu, lub nawet cała partia zostanie odesłana do producenta. Ważnym elementem podczas przyjęcia towaru jest weryfikacja terminu ważności. Dla danego produktu są ustalone minimalne daty przydatności, które nie mogą zostać przekroczone. [1]

Wydanie produktów jest ostatnim etapem procesu magazynowego. Polega na skompletowaniu odpowiedniej ilości wyrobów i przekazanie przewoźnikowi. Magazynier musi pamiętać podczas składania takiego zlecenia o konieczności wydania towaru przyjętego na magazyn najwcześniej.[2]

[ciąg dalszy tej pracy mgr za miesiąc]


[1]   Z.Dudziński,Poradnik…, s.248

[2]    Dudziński, Poradnik…, s. 260