Kształtowanie płacy zasadniczej

5/5 - (1 vote)

Aby wynagrodzenia pracowników motywowały ich do efektywnej pracy bądź określonych zachowań, konieczne jest ich właściwe kształtowanie. Należy wziąć pod uwagę rodzaj realizowanej pracy, to jest jej stopień trudności, złożoności, odpowiedzialności i warunków, w jakich jest wykonywana. Niektórzy autorzy dodaj ą tu również potrzebne kwalifikacje i umiejętności (por. Jasiński, 1998; Kostera, 2000). Do zasad kształtowania wynagrodzeń zaliczyć należy również zasadę płacenia według kryteriów rynkowych. Bierze się tu pod uwagę wartość pracy na rynku (którą kształtuje relacja między popytem a podażą na dana pracę). Wyznaczniki płacy zasadniczej pokazuje Rys. 2.2.

Rys. 2.2. Wyznaczniki płacy zasadniczej

Źródło: opracowanie własne

Aby więc zapewnić związek płacy zasadniczej z pracą niezbędne jest przeprowadzenie wartościowania pracy (Jasiński, 1988). Wartościowanie pracy jest procesem analizy i oceny treści pracy w celu ustalenia jej miejsca w hierarchii różnych prac dla potrzeb wynagrodzenia (Martyniak, 1992).

Wiele jest modeli wartościowania pracy. Większość z nich nawiązuje do schematu Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwanego też schematem genewskim. Najczęściej spotykany podział to podział na metody sumaryczne i analityczne (por. Pocztowski, 1998; Gick, Tarczyńska, 1999). Metody sumaryczne polegają na rozpatrywaniu stanowiska, jako całości. Drugie natomiast są badaniem wielu szczegółowych aspektów. Wśród metod sumarycznych możemy wyróżnić: rangowanie stanowisk, porównywanie parami, klasyfikacj ę stanowisk oraz tworzenie struktur benchmarkowych. Pokazują to poniższe tabele.

Jak więc widać z Tab. 2.3. firma może sobie wybrać metodę wartościowania stanowiska pracy. Ważne jest tu tylko, by obrać jasne kryteria zrozumiałe dla zainteresowanych.

Wśród metod analitycznych wyróżniamy metodę porównywania kryteriów i metodę analityczno – punktową. Przedstawia to Tab. 2.4.

Jedną z metod analityczno-punktowych jest metoda: UMEWAP-87 i jej zweryfikowana wersja UMEWAP-95.

Różnice między metodą UMEWAP-95 a UMEWAP-87 polegają najogólniej na:

 1. ograniczeniu liczby punktów w poszczególnych kryteriach elementarnych,
 2. zrezygnowaniu z kryterium „obciążenie psychiczne z tytułu niskiego prestiżu pracy”,
 3. zmianie definicji określających wymagania pracy w niektórych kluczach analitycznych, ułatwiających bardziej obiektywną wycenę stanowisk pracy.

Metoda UMEWAP – 87 to „Uniwersalna Metoda Wartościowania pracy”. Została wprowadzona w 1987 roku przez ministra pracy, płac i spraw socjalnych. Sama koncepcja została zaczerpnięta z gospodarki rynkowej, natomiast zawarcie w niej elementów gospodarki socjalistycznej spowodowało przeciwny efekt do zamierzonego: uniformizacj ę i hamowanie postępu. Metoda ta promowała niewłaściwe rozumienie wartości pracy – „nie decydował o niej wkład stanowiska w efekty przedsiębiorstwa, lecz głównie znoszenie uciążliwości. Pracownicy nadal nie mieli motywacji do zdobywania nowych umiejętności, podejmowania większej odpowiedzialności, a przyznawano im ekwiwalenty za uciążliwość i trudne warunki pracy”( Gick, Tarczyńska, 1998, s. 102). Schemat metody UMEWAP-87 przedstawia Tab.

Schemat metody UMEWAP-95 przedstawiono w Tab. 2.6.

Źródło: Zdzisław Jasiński, Motywowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa 1988., s. 34.

Przedstawione w Tab. 2.5. i 2.6. metody wartościowania pracy mają charakter uniwersalny i aktualnie raczej rzadko wykorzystuje się je w wersji oryginalnej. Jest rzeczą niemożliwą skonstruowanie jednolitej metody, która byłaby równie użyteczna dla huty, fabryki mebli czy mleczarni (Martyniak, 1992) . Konieczne więc staje się korzystanie z metod odpowiednio dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstw.

Doświadczenia praktyczne dowodzą, że metody UMEWAP-87 i UMEWAP-95 przed zastosowaniem były zmieniane. Zmiany te dotyczyły głównie (Kopertyńska, 1995):

 1. eliminacji kryteriów, które w warunkach danej firmy nie maj ą istotnego znaczenia i za co w konsekwencji nie należy płacić. Mogą to być na przykład następujące kryteria: obciążenie psychiczne z tytułu niskiego prestiżu pracy, monotonia, monotypia, zręczność,
 2. wprowadzenia w miejsce wyeliminowanych kryteriów innych istotnych z punktu widzenia motywacyjnego kształtowanie poziomu wynagrodzeń,
 3. zmiany udziału procentowego kryteriów i zmniejszenia bądź zwiększenia wagi dla danego kryterium,
 4. łączenia niektórych kryteriów, np. wykształcenie zawodowe i doświadczenie zawodowe w kryterium kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku pracy.

Zmiany o których mowa wyżej, winny doprowadzić do dostosowania kryteriów wyceny pracy do specyfiki firmy. W konsekwencji chodzi o to, aby dokonana na podstawie wybranych kryteriów wycena pracy zapewniła odpowiednie relacje płacowe w firmie i tym samym jej motywacyjny charakter.

Ponadto w aktualnych warunkach występuje duże zapotrzebowanie na metody wypracowane dla potrzeb danej firmy, uwzględniające jej uwarunkowania i charakter. Tryb prac nad wypracowaniem takiej metody obejmuje (Kopertyńska, 1996):

 1. określenie kryteriów wartościowania pracy,
 2. ustalenie wag (udziałów procentowych) dla wybranych stanowisk pracy,
 3. opracowanie zasad przyznawania punktów,
 4. weryfikację metody na podstawie wybranych stanowisk pracy .

Określenie kryteriów wartościowania pracy jak również ustalenie wag dla tych kryteriów ma istotne znaczenie z punktu widzenia kwalifikacji zawodowych i nadanie mu dużej wagi, a tym samym wysokie opłacanie prac wysokokwalifikowanych będzie motywowało pracowników do podejmowania takich prac, jak również podnoszenia poziomu kwalifikacji. Z kolei nadanie wysokiej rangi kryterium ciężkości pracy i wysokie nagradzanie prac ciężkich, motywować będzie do ich podejmowania.

Do grupy kryteriów, które niemal powszechnie stosowane są przy wycenie pracy w praktyce firm, należą:

 1. kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku,
 2. różnorodność prac, robót realizowanych na stanowisku
 3. odpowiedzialność za kierowanie i koordynację
 4. odpowiedzialność za decyzje,
 5. odpowiedzialność za kontakty zewnętrzne,
 6. odpowiedzialność za kontakty wewnętrzne,
 7. odpowiedzialność za skutki pracy,
 8. wysiłek umysłowy oraz pomysłowość i innowacyjność wymagana na stanowisku.
 9. wysiłek fizyczny,
 10. uciążliwość warunków pracy.

W przyjętym do wartościowania kryterium kwalifikacji uwzględnia się:

 • przygotowanie teoretyczne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku,
 • uprawnienia specjalistyczne wymagane na stanowisku np. specjalizacja zawodowa, uprawnienia zawodowe itp.,
 • doświadczenia praktyczne niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy na stanowisku, to jest liczba lat pracy, która pozwala na uzupełnienie wiedzy teoretycznej wiedzą praktyczną.

Kolejne kryterium – różnorodność, zmienność prac (robót) realizowanych na stanowisku określa:

 • stopień różnorodności prac, robót realizowanych na stanowisku i związanej z tym potrzeby znajomości jednego, dwóch lub więcej zawodów, specjalności bądź też wiedzy z kilku obszarów (dziedzin) merytorycznych,
 • stopień zmienności (w czasie) wykonywanych prac (robót). Zmienność ta związana jest na przykład z realizacją produkcji jednostkowej bądź też z dużą zmiennością zasad, przepisów w danym obszarze.

W kryterium odpowiedzialności za kierowanie i koordynację uwzględnia się stopień złożoności pracy wynikający z wykonywania obowiązków kierowniczych. Stopień złożoności tej pracy zależy od:

 • szczebla hierarchicznego stanowiska kierowniczego,
 • charakteru czynności, robót, zagadnień realizowanych przez zespół,
 • rozpiętości i zasięgu kierowania.

Odpowiedzialność za decyzje to kolejne kryterium, w którym uwzględnia się:

 • stopień ważności podejmowanej decyzji
 • stopień samodzielności w podejmowaniu decyzji i tym samym odpowiedzialności za podjętą decyzję,
 • zakres koncepcyjnego myślenia, analiz niezbędnych dla podjęcia decyzji.

Kryterium odpowiedzialności za kontakty zewnętrzne określa ilość, rodzaj kontaktów oraz konsekwencje z tego wynikające. Przy wycenie tego kryterium uwzględnia się:

 • ilość i zasięg kontaktów danego stanowiska z jednostkami zewnętrznymi,
 • wagę (ważność) kontaktów i konsekwencje z tego wynikające, np. podpisywanie umów,
 • funkcję reprezentacyjną, tj. reprezentowane firmy w danym obszarze działalności. Kolejne kryterium odpowiedzialności za kontakty wewnętrzne wartościuje trudności związane z potrzebą utrzymywania kontaktów umożliwiających otrzymywanie i przekazywanie informacji, uzgadnianie, interweniowanie.

Wielkość udziału tego czynnika w wartości pracy zależy od:

 • szczebla, na jakim nawiązywane są kontakty,
 • rodzaju i złożoności kontaktów,
 • częstości ich występowania i czasu trwania.

Z kolei odpowiedzialność za skutki pracy związana jest z odpowiedzialnością za:

 • skutki (wyniki) pracy na stanowisku,
 • ekonomiczne i finansowe konsekwencje będące wynikiem (skutkiem) pracy na stanowisku.

Kryterium wysiłku umysłowego, pomysłowości i innowacyjność wymagane na stanowisku, określa:

 • poziom skupienia (koncentracji) uwagi przy wykonywaniu pracy,
 • poziom pomysłowości, innowacyjnego myślenia, wyszukiwania wariantów rozwiązań. Wysiłek fizyczny to kryterium, które dotyczy stanowisk robotniczych i określa poziom:
 • obciążenia dynamicznego przy wykonywaniu pracy,
 • obciążenia statycznego związanego z pozycją zajmowaną podczas pracy.

Uciążliwość warunków określa uciążliwość materialnego środowiska pracy występującego na stanowisku. Związane jest ona z ilością czynników środowiska towarzyszących wykonywanej pracy oraz czasem oddziaływania tych czynników.

Kryteria, o których mowa mogą mieć i najczęściej maj ą różną wagę w poszczególnych firmach. Największy udział procentowy i tym samym najważniejsze są następujące kryteria: kwalifikacje zawodowe, odpowiedzialność za skutki pracy, różnorodność, zmienność pracy, odpowiedzialność za decyzje. Świadczy to o tym, że w aktualnych warunkach szczególnie doceniane są prace wysokokwalifikowane o dużym stopniu trudności i odpowiedzialności. Stanowi to tym samym motywację do podejmowania tego typu prac, do doskonalenia i rozwoju pozwalaj ącego w konsekwencji na zajmowanie takich stanowisk. Motywacja ta skierowana jest nie tylko do pracowników na stanowiskach nierobotniczych, ale i robotniczych. Na stanowiskach robotniczych daje się zauważyć wzrost motywacji do rozszerzania wielozawodowości tj. zdobywania nowych zawodów bądź specjalności. Posiadanie takich umiej ętności pozwala na podejmowanie prac na stanowiskach o dużym stopniu różnorodności i zmienności, które są wysoko wyceniane i opłacane.

Wyniki wyceny (wartościowania) pracy stanowią podstawę zaszeregowania stanowiska do odpowiedniej kategorii, zbudowania tabeli płac i ustalenia na jej podstawie poziomu wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach.

Tabela płac określa kategorie zaszeregowania stanowisk pracy oraz odpowiadające tym kategoriom stawki wynagrodzenia zasadniczego. Poziom stawek wynagrodzenia zasadniczego w różnych firmach jest zróżnicowany i zależy od:

– puli środków przeznaczonych na wynagrodzenia (funduszu płac),

-wewnętrznej struktury płac, w tym udziału płacy zasadniczej w łącznym wynagrodzeniu.

Obecne tendencje kształtowania tabel płac wskazuj ą na tworzenie szerokich przedziałów w ramach poszczególnych kategorii zaszeregowania. Pozwala to na:

 1. Zróżnicowanie wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach a różniących się wynikami w pracy. Należy tutaj podkreślić, że wartościowanie pracy odnosi się do wyceny stanowisk pracy, a nie pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach. W firmie X na przykład, stanowisko – księgowa kosztów – wycenione jest na konkretną ilość punktów i zaszeregowane do V kategorii. Wynagrodzenie zasadnicze określone w tabeli płac dla V kategorii kształtuje się na poziomie 500 – 800 zł. Na tym stanowisku zatrudnionych jest 7 osób, wśród których są pracownicy osiągający bardzo dobre, dobre i słabe wyniki. Poziom wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych pracow­ników powinien być zróżnicowany w przedziale 500-800 zł w zależności od osiąganych wyników. Stwarzać to będzie jednocześnie motywację do poprawy.
 2. Możliwość płacowego awansu poziomego pracownika. Brak takich możliwości w przeszłości, wymuszało konieczność awansu pionowego i tworzenia dużej liczby rozmaitych stanowisk np. księgowe, starsza księgowa, samodzielna księgowa. W grupie stanowisk robotniczych tworzono stanowiska o wieloczłonowej nazwie np. wydawca narzędzi-ostrzarz- ślusarz.

Wyniki wartościowania pracy wykorzystywane są również do opracowania taryfikatora kwalifikacyjnego.

Taryfikator ten określa:

 • kategorie zaszeregowania stanowisk występujących w firmie,
 • wymagania kwalifikacyjne niezbędne na poszczególnych stanowiskach pracy.

Znajomość taryfikatora pozwala pracownikom ustalić na ile jego kwalifikacje odpowiadają wymaganiom kwalifikacyjnym stanowiska, które zajmuje. Jeżeli kwalifikacje te są niższe (a pracownik chce pozostać na danym stanowisku), spowoduje to motywację do ich podniesienia.

Z drugiej strony pracownik zapoznaje się z wymaganiami kwalifikacyjnymi stanowisk wyżej zaszeregowanych (od zajmowanego w danej chwili). Jeżeli chce w przyszłości stanowiska takie zająć, ma motywację do zwiększania swoich kwalifikacji.

Podsumowuj ąc należy powtórzyć za Z. Martyniakiem, że wartościowanie pracy jest jedynym racjonalnym narzędziem, które może wprowadzić porządek w systemach taryfowych obejmujących taryfikatory kwalifikacyjne i tabele płac (Martyniak, 1992). Ów porządek w systemach taryfowych jest z kolei warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemów płac rozumianych tu jako sposoby wynagradzania.

Rozpatrując metody wartościowania pracy należy mieć na względzie wady i zalety każdej metody. Należy zdać sobie sprawę, że ocena pracownika nie stanowi przedmiotu wartościowania pracy. Całą pracę można wspomóc programem komputerowym, który z całą pewnością ułatwi zadanie, oszczędzi czas i wysiłek.

Trzeba mieć świadomość, że tylko dobrze zwartościowane stanowisko pracy da pracownikowi na tym stanowisku odpowiednią motywację do pracy.


Jasiński Z. (1998). Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Jasiński Z.(1997), Funkcjonowanie zespołów roboczych w niestabilnych warunkach produkcji, Prace Naukowe AE, Wrocław.
Kopertyńska W. (1996) Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe nr 731, AE, Wrocław
Kopertyńska W. (1995) Wartościowanie pracy – doświadczenie w praktyce, w: Przegląd Organizacji nr 11/1995
Martyniak Z.(1992). Metodologia wartościowania pracy, Kraków
Pocztowski, A., (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków

Analiza SWOT regionu

5/5 - (5 votes)

praca licencjacka z wydziału zarządzania

W analizie przyszłej sytuacji regionu bardzo ważne jest dokonanie bilansu strategicznego, czyli zestawienie szans i zagrożeń rozwojowych oraz identyfikacja mocnych i słabych stron. Opiera się on z jednej strony na przesłankach wynikających z krytycznej oceny diagnozy stanu obecnego, z drugiej jest punktem wyjścia do określenia pól strategicznych i wizji rozwoju regionu. Zestawienie szans i zagrożeń rozwojowych oraz identyfikacja mocnych i słabych stron (tzw. analiza SWOT)[1] ma podstawowe znaczenie dla ustalenia priorytetów i celów strategicznych rozwoju regionu. Jej znaczenie polega na tym, że pozwala zarysować pole gry strategicznej, pokazać zakres koniecznych działań, zasoby i możliwości. Przy jej pomocy można wykryć dobre i złe strony sytuacji danej jednostki. Dobrze przeprowadzona analiza SWOT stanowi podstawę do rozważania różnych wariantów strategii.

Mocne strony

Zebranie w jednym miejscu wszystkich mocnych stron, czyli tego czym obecnie dysponujemy. Warunkiem przydatności jest staranne uwzględnienie wszystkich atutów, nawet tych nie wykorzystanych. Zasadą jest przedstawienie tu realnych atutów regionu.

Słabe strony

Określenie słabych stron polega na przedstawieniu słabych punktów lokalnych zasobów. Zachodzi tu potrzeba realistycznej oceny wszystkich problemów i wyznaczenia tych, które będą głównymi hamulcami strategii. Realizm przedstawionych problemów pozwoli ustalić hierarchię potrzeb uwzględniającą możliwości dalszego rozwoju i niwelacji istniejących ograniczeń.

Szanse

To z jednej strony nowe możliwości wykorzystania już istniejących atutów, zastanawianie się nad tym, czego potrzebujemy, aby je wykorzystać. Z drugiej strony jest to analizowanie tendencji, tego, co dzieje się na zewnątrz i co może wpłynąć na daną sytuację, jest to poszukiwanie możliwości tkwiących w otoczeniu. Dostrzeżenie szans wymaga otwartego myślenia, gotowości podjęcia ryzyka, umiejętności odczytywania informacji o tym, co nastąpi w przyszłości i co zmieni sytuację regionu.

Zagrożenia

Najczęściej mówimy tu o pogłębieniu się istniejących już rozpoznanych słabości. Mogą pojawić się nowe zagrożenia, które nie wystąpiły w przeszłości. Do takich zagrożeń można zaliczyć ewentualny rozwój sąsiednich terenów czy wzmocnienie się konkurencji. Świadomość istniejących zagrożeń sprzyja rozwojowi regionu. Przez pozytywne wykorzystanie słabości możemy przeważyć złą tendencję, np.: przystąpić do remontów starych budynków poprawiając ich wizerunek i wartość oraz dając nowe miejsca pracy lub kontrakty dla rzemieślników.

Tab.3.1.5. Analiza SWOT

Obszar strategiczny Atut Słabość
Edukacja -Wystarczająca baza lokalowa.

-Profesjonalna kadra nauczycielska

-Niewystarczająca opieka pedagogiczna i psychologiczna.

-Niedostateczne wyposażenie techniczne pracowni szkolnych.

-Niedostateczna ilość odpowiednio wykwalifikowanej kadry do nauki języków obcych.

-Niedostatecznie rozwinięta sieć komputerowa.

-Słaby poziom usportowienia uczniów.

-Niedostateczna znajomość języków obcych wśród młodzieży.

 

Promocja i ochrona zdrowia -Wystarczająca ilość fachowego personelu.

-Stosunkowo dobra lokalowa baza lecznictwa podstawowego

-Słabe wyposażenie techniczne.

-Brak pełnej prywatyzacji służby zdrowia.

-Niskie nakłady na opiekę zdrowotną.

-Brak specjalistycznej placówki lecznictwa zamkniętego o zasięgu powiatowym.

Porządek publiczny i

 

bezpieczeństwo obywateli

-Stosunkowo dobrze zorganizowane służby.

-Wzrastający sprzeciw społeczeństwa wobec przestępczości.

-Działalność Stowarzyszenia Bezpieczeństwo i Sprawiedliwość.

-Zbyt wolne reagowanie odpowiednich służb na nowo powstałe zagrożenia.

-Niewystarczający stan osobowy służb policyjnych.

-Niewystarczająca ilość działań profilaktycznych w środowisku dzieci i młodzieży.

Sytuacja demograficzna -Wyjątkowo wysoki ujemny przyrost naturalny.

-Brak skutecznej polityki prorodzinnej

-Niski poziom wykształcenia mieszkańców

-Migracja ludzi młodych i wykształconych z powiatu

Kultura i ocena dóbr kulturalnych -Bogate tradycje kulturotwórcze.

-Nasilająca się moda na sponsoring poczynań kulturalnych.

-Silnie rozwinięte czytelnictwo.

-Kulturalno twórcze nastawienie prasy lokalnej.

-Niedostateczna ilość placówek kulturalnych.

-Niewystarczająca działalność upowszechniająca i kształtująca potrzeby kulturalne.

-Brak widocznych centrów kultury (poza lokalną prasą).

Sytuacja mieszkaniowa -Potencjał budowlany.

-Dostępność materiałów.

-Duże zasoby siły roboczej

-Zły stan techniczny istniejących budynków.
Gospodarka -Wykształcona specjalizacja gospodarcza powiatu – koncentracja produkcji branż „ drzewna i metalowa).

-Duże zasoby specjalistycznej kadry.

-Duża podaż siły roboczej.

-Ujemna dynamika ilości podmiotów gospodarczych.

-Niski udział zagranicznego kapitału inwestycyjnego.

-Brak uzbrojonych terenów dla nowej strefy przemysłowej.

-Istniejący system kredytowania dla małych i średnich przedsiębiorstw

-Brak instytucji wspomagającej logistycznie działanie i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

-Brak systemu marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Drogi publiczne -Centralne położenie powiatu względem układu komunikacyjnego kraju.

-Rozwinięta sieć dróg i szlaków kolejowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym

-Zły stan dróg.

-Niedostosowanie większości istniejących dróg do wymogów współczesnego transportu.

-Brak obwodnicy dla Radomska.

-Brak tras rowerowych

Turystyka -Dobre położenie komunikacyjne

-Duży potencjał środowiskowy powiatu

-Tradycje i dziedzictwo historyczne powiatu

-Słaba baza turystyczna.

-Niski standard dużej części istniejących obiektów turystycznych.

-Brak akwenów z przeznaczeniem na wykorzystanie turystyczne i wypoczynkowe.

-Brak systemu usług turystycznych.

-Dzikie wysypiska eliminujące tereny leśne z działalności turystycznej.

-Niedostateczne środki na finansowanie inwestycji turystycznych

Przeciwdziała-nie bezrobociu -Niski poziom wykształcenia.

-Słabo rozwinięta infrastruktura na terenach wiejskich.

-Niski poziom inwestycji gminnych.

-Niedostosowanie struktury zawodowej bezrobotnych do popytu.

-Wysoki odsetek ludności pracującej w rolnictwie.

Rolnictwo -Wysoki poziom produkcji zwierzęcej.

-Nowoczesny zakład mleczarski.

-Wysoka jakość genetyczna materiału hodowlanego.

-Dogodne położenie geograficzne.

-Dobra zewnętrzna dostępność komunikacyjna powiatu.

-Bliskość dużych aglomeracji – dużych rynków zbytu.

-Słaba jakość bonitacyjna gleb.

-Zakwaszenie gleb.

-Gospodarstwa o małych powierzchniach i niekorzystnym rozłogu.

-Wielokierunkowość produkcji rolnej.

-Niski stopień specjalizacji w produkcji rolnej.

-Mała wielkość stad hodowlanych.

-Niewystarczający stopień nawożenia i ochrony chemicznej.

-Niewystarczające zasoby wód powierzchniowych zły stan urządzeń melioracyjnych.

-Niski stopień wykształcenia.

Ochrona środowiska naturalnego -Nie skażone gleby

-Zmniejszający się wpływ obszaru Śląska, Bełchatowa i Częstochowy na stan zanieczyszczenia powietrza.

-Zaprzestanie degradacji środowiska przez zakłady przemysłowe miasta Radomska

-Duże wartości przyrodniczych elementów środowiska

-Niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa.

-Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i wgłębnych w wyniku nieuregulowanej gospodarki ściekowej.

 

-Brak systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (np. azbest).

-Niska lesistość w gminach w stosunku do potrzeb i możliwości.

-Niedostosowanie przedsiębiorstw do wzrastających wymogów ochrony środowiska

Źródło: Starostwo Powiatowe w Radomsku

Tab.3.1.5. Analiza SWOT – c.d.

Obszar strategiczny Szansa Zagrożenie
Edukacja -Wprowadzenie reformy edukacji.

-Podwyższenie wieku realizacji obowiązku szkolnego.

-Wzrastająca świadomość wagi wykształcenia we współczesnym świecie

-Realnie malejące nakłady na szkolnictwo i przedsięwzięcia wychowawcze.

-Ugruntowywanie się wśród młodzieży negatywnych wzorców postępowania i zachowania się.

-Stale wzrastający odsetek młodzieży uzależnionej.

-Niskie płace kadry nauczycielskiej

Promocja i ochrona zdrowia -Reforma służby zdrowia.

-Wysoki poziom fachowości personelu medycznego.

-Pozyskiwanie środków na rozwój służby zdrowia od podmiotów gospodarczych i instytucji pozarządowych.

-Niewykonanie zamierzeń inwestycyjnych.

-Brak działań zmierzających do poprawienia reformy zdrowia.

-Brak stacjonarnego zakładu leczenia uzależnień.

-Słabe funkcjonowanie Kasy Chorych

Porządek publiczny i

 

bezpieczeństwo obywateli

-Coraz większa świadomość wzrastających zagrożeń osobistych.

-Integracja działań różnych instytucji w zakresie wychowania dzieci i młodzieży.

-Działanie Międzyinstytucjonalnego Zespołu Roboczego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa obywateli

-Zwiększenie determinacji rządu wobec działań przestępczych.

-Stałe ubożenie znacznej części społeczeństwa.

-Zwiększanie rozwarstwienia majątkowego społeczeństwa.

-Tworzenie się paragrup przestępczych w szkołach podstawowych i średnich.

– Obojętność społeczeństwa wobec drobnych przestępstw.

-Nie egzekwowanie w sposób dostateczny kar za drobne przestępstwa.

Sytuacja demograficzna -Działania pro rodzinne.

 

Kultura i ocena dóbr kulturalnych -Moda na kulturę opartą na folklorze.

-Nasilająca się krytyka przenoszenia wszystkich wzorców zachodnich na grunt polski

-Brak polityki pro kulturalnej.

-Zalew obcej kultury zachodniej (głównie amerykańskiej).

Sytuacja mieszkaniowa -Utworzenie TBM.

Zainteresowanie się samorządu Radomska problemem TBM.

-Istniejący system kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

-Względne ubożenie społeczeństwa powiatu,

-Recesja gospodarcza powiatu

Gospodarka -Aktywność starostwa w dziedzinie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju drobnej wytwórczości.

-Rozwiązania w przygotowywanym nowym prawie gospodarczym

-Nieprzystosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do działania w warunkach UE

-Mała mobilność technologiczna istniejących podmiotów gospodarczych.

-Wypieranie małych firm handlowych przez supermarkety.

Drogi publiczne -Decentralizacja zarządzaniem większości dróg.

-Planowane inwestycje drogowe (autostrada).

-Możliwość pozyskania środków na inwestycje drogowe z Banku Światowego i funduszu SAPARD.

-Brak dostatecznych funduszy budżetowych na inwestycje drogowe.
Turystyka -Wzrastający ruch turystyczny i moda na wypoczynek sobotnio- niedzielny.

-Wzrastające zainteresowanie agroturystyką.

-Poprawiające się warunki ekologiczne.

-Możliwości wykorzystania na terenach wiejskich funduszu SAPARD.

-Wzrost konkurencyjności sąsiednich powiatów.

-Słaba promocja walorów turystycznych powiatu.

Przeciwdziała-nie bezrobociu -Zaliczenie powiatu do obszarów o bezrobociu strukturalnym.

-Planowana restrukturyzacja terenów wiejskich .

-Możliwość wykorzystania funduszy przedakcesyjnych.

-Kredyty preferencyjne na tworzenie nowych miejsc pracy.

-Pogłębienie się dekoniunktury na terenie powiatu.

-Wejście na rynek pracy od roku 2002 wyżu demograficznego.

-Antymotywacyjne działanie relacji zasiłku dla bezrobotnych do najniższych płac.

Rolnictwo -Rozwój pracochłonnej i wysoko dochodowej produkcji rolniczej.

-Kredyty preferencyjne dla rolnictwa.

-Tworzenie grup producenckich.

-Rozwój produkcji zdrowej żywności.

-Intensyfikacja handlu produktami rolnymi.

-Wejście do UE.

-Kredyty i dotacje przedakcesyjne.

 

-Spadek opłacalności niektórych kierunków produkcji.

-Szybszy wzrost cen środków produkcji w stosunku do cen produktów rolnych.

-Konkurencja producentów zagranicznych z obszarów większego dotowania produkcji rolnej.

-Zmiany klimatyczne (mniejsza ilość opadów atmosferycznych).

-Pogłębianie się dysproporcji dochodów między rolnikami a innymi gałęziami produkcji.

-Słaba sytuacja finansowa instytucji i firm obsługujących rolnictwo.

Ochrona środowiska naturalnego -Możliwość wsparcia działań proekologicznych kredytami preferencyjnymi.

-Wzrastająca świadomość potrzeby działań proekologicznych.

-Wzrastająca dynamika budowy oczyszczalni ścieków.

-Wymuszenie działań proekologicznych w związku z przygotowaniami do wejścia do UE.

-Brak środków finansowych na likwidacje i rekultywacje dzikich wysypisk.

-Niekontrolowana wymiana dachowych pokryć eternitowych.

-Brak systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

-Duże zagrożenie poziomów wód głębinowych.

-Lokalne zagrożenia skażeniami gleb.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Radomsku


[1] SWOT- skrót od angielskich słów: Strengths (siły), Weaknesses (słabości), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia)

Zatrudnienie i administrowanie zasobami ludzkimi

5/5 - (2 votes)

Polityka i procedury zatrudnienia – warunki usług, awanse, transfery, dyscyplina, problemy dotyczące umiejętności, skargi, nadwyżka zatrudnienia (redundancy), wdrażanie polityki równych szans, zarządzania różnorodnością, problemy: molestowania seksualnego, rasowe (z włączeniem monitorowania etnicznego), wieku, nadużywania środków odurzających, palenia i AIDS, zatroszczenie się o to, by organizacja wypełniała swoje prawne i socjalne zobowiązania.

Informacyjne systemy ZZL – założenie i zarządzanie skomputeryzowanymi systemami informacji dotyczącymi zasobów ludzkich oraz innymi danymi umożliwiającymi wspieranie procesów decyzyjnych.

Jakie wobec tego są najważniejsze wymagania w stosunku do ZZL?

W myśl „Zbioru przepisów standardów personalnych” (Personnel Standards Lead Body, 1993) działania w ramach ZZL muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:

 • określenie i rozwijanie wrodzonych zdolności pracowników;
 • opracowanie procesów maksymalizujących wkład pracowników;
 • przedstawienie możliwości kariery w organizacji osobom, które mają na to szansę, już we wczesnym stadium ich pracy;
 • upowszechnienie zasady ustawicznego uczenia się i rozwoju wśród wszystkich pracowników przedsiębiorstwa;
 • opracowanie, wdrożenie i zarządzanie systemami pozwalającymi na korzystanie z ważnych doświadczeń;
 • wykształcenie specyficznych umiejętności;
 • rekrutowanie, dbanie o rozwój i szkolenie ludzi dysponujących odpowiednią kombinacją specjalistycznej wiedzy i ogólniejszych umiejętności oraz potrafiących dostosować się do zmiennych wymagań przedsiębiorstwa;
 • zarządzanie coraz bardziej zróżnicowanym personelem o różnym doświadczeniu zawodowym, aspiracjach zawodowych i stopniu lojalności;
 • zarządzanie stosunkami pracowniczymi (również w wypadku szerzej pojętych zasobów pracy), kolektywnymi i indywidualnymi, utrzymanie zaangażowania w trakcie zmian w firmie;
 • opracowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami wynagrodzeń i systemami zarządzania przez efekty, zgodnymi z priorytetami przedsiębiorstwa i motywującymi pracowników, indywidualnie i w zespołach;
 • utrzymanie i podnoszenie fizycznej i umysłowej kondycji pracowników przez stworzenie odpowiednich warunków do pracy oraz przez wdrażanie przepisów BHP.[1]

[1] Ibidem, s. 28-29

Zarządzanie przez efekty

5/5 - (2 votes)

Zarządzanie przez efekty to uzyskiwanie przez całą organizację, zespoły i poszczególne osoby lepszych wyników dzięki mierzeniu efektów i zarządzaniu nimi w ramach ustalonych modeli celów i wymagań kompetencyjnych; szacowanie i poprawianie efektów.

Zarządzanie przez efekty można zdefiniować jako strategiczne, zintegrowane podejście, którego celem jest przyczynienie się do trwałego sukcesu organizacji poprzez poprawę efektów uzyskiwanych przez pracujących w niej ludzi oraz rozwijanie zdolności zespołów i poszczególnych osób. Zarządzanie przez efekty ma wymiar strategiczny, ponieważ dotyczy szerszych problemów, którym organizacja musi sprostać, aby efektywnie funkcjonować w swoim otoczeniu, oraz ogólnego kierunku, jaki zamierza ona obrać w dążeniu do osiągania celów długookresowych. Integralność tego podejścia przejawia się w czterech wymiarach:

 • integracja pionowa – łączenie lub szeregowanie celów biznesowych, celów zespołowych i celów indywidualnych;
 • integracja funkcjonalna – łączenie strategii funkcjonalnych w różnych częściach organizacji;
 • integracja ZZL – łączenie różnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności rozwoju organizacji, rozwoju zasobów ludzkich i wynagradzania pracowników, w celu osiągania spójnego podejścia do zarządzania ludźmi i ich rozwoju;
 • integracja potrzeb indywidualnych z potrzebami organizacji, na ile jest to możliwe.[1]

[1] M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 385

Kultura organizacyjna

5/5 - (2 votes)

Przez kulturę organizacyjną rozumiemy specyficzny sposób patrzenia na rzeczywistość, w której żyjemy. Specyfika tego patrzenia wynika z podzielania tych samych przekonań, zasad i wartości, które stanowią podstawowe wzory zachowania się członków danej zbiorowości, a które zostały wykształcone i wyuczone przez nich w trakcie wspólnej realizacji zadań, przyczyniając się do ich efektywnego funkcjonowania w tej rzeczywistości. Kultura organizacyjna jest wytworem grupowym, podzielanym przez ludzi, którzy żyją lub żyli razem w tej samej organizacji. Jest zaprogramowanym sposobem myślenia, mającym swoje odbicie w zachowaniu się jej członków.

Kultura organizacyjna przejawia się w codziennej praktyce. Jest to proces ciągły, na który mają wpływ wydarzenia z przeszłości, jak też wszystko, co się aktualnie dzieje w samej organizacji i na zewnątrz jej.(…)

Każda organizacja tworzy swoją specyficzną kulturę, której elementami wyróżniającymi spośród innych kultur są:

 • wartości – są to przekonania szczególnego rodzaju, które wyrażają to, co ważne i pożądane w indywidualnych i grupowych zachowaniach oraz to, co jest bardziej lub mniej cenione w danej organizacji i konkretnej sytuacji;
 • normy – wyrażają praktyczne sposoby realizacji przyjętych wartości (np. wartość preferowana w firmie – to wysoka jakość, a norma będąca jej praktycznym wyrazem – to „produkowanie bez braków”);
 • mity – są one silnie związane z kulturą organizacyjną, poprzez osoby żyjące lub nieżyjące, realne lub wymyślone, które reprezentują cechy szczególnie cenione w danej organizacji, bądź też są bezpośrednio związane z wydarzeniami, mającymi miejsce w przeszłości i utrwalonymi w „pamięci organizacyjnej” uczestników;
 • rytuały – są to czynności podejmowane wspólnie przez uczestników danej organizacji, stanowiące wewnętrzną formę społecznie doniosłego aktu;
 • symbole – są to słowa, gesty, obrazy i przedmioty o szczególnym znaczeniu – są one rozpoznawalne i jednakowo odbierane przez tych, którzy należą do danej organizacji.

Elementy te wytwarzają specyficzną atmosferę, kształtują stosunki pomiędzy pracownikami, pracownikami a kierownictwem, pracownikiem a klientami oraz uczą reagowania na zachodzące w organizacji i jej otoczeniu zmiany a także pozwalają odróżnić członków jednych grup od innych.[1]

Zmiany kultury organizacyjnej, szczególnie w warstwie wartości i założeń, są bardzo trudne, ale równocześnie nierzadko stanowią warunek konieczny podniesienia efektywności organizacyjnej lub powodzenia niezbędnych zmian, np. restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Do zasad, których warto przestrzegać, podejmując próbę zmian wzorców kulturowych, należą:

 • zrozumienie starej kultury, zanim zacznie się wdrażać nową;
 • wspieranie ludzi zainteresowanych zmianami i gotowych zaangażować się w nie;
 • uczynienie z najbardziej efektywnej subkultury wzorca do naśladowania;
 • nieatakowanie wprost starych wzorców, ale pomaganie ludziom wypracować nowe;
 • traktowanie wizji nowej kultury jako zasady wprowadzania zmian, a nie jako panaceum;
 • akceptowanie faktu, że zmiany kultury są z reguły długim procesem;

wdrażanie elementów nowej kultury, a nie ograniczanie się do mówienia o nich.[2]


[1]  J. Łucewicz Współczesne determinanty zarządzania kadrami w: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 29-31

[2] A. Pocztowski, op. cit., s. 79