Zarządzanie przez efekty

5/5 - (2 votes)

Zarządzanie przez efekty to uzyskiwanie przez całą organizację, zespoły i poszczególne osoby lepszych wyników dzięki mierzeniu efektów i zarządzaniu nimi w ramach ustalonych modeli celów i wymagań kompetencyjnych; szacowanie i poprawianie efektów.

Zarządzanie przez efekty można zdefiniować jako strategiczne, zintegrowane podejście, którego celem jest przyczynienie się do trwałego sukcesu organizacji poprzez poprawę efektów uzyskiwanych przez pracujących w niej ludzi oraz rozwijanie zdolności zespołów i poszczególnych osób. Zarządzanie przez efekty ma wymiar strategiczny, ponieważ dotyczy szerszych problemów, którym organizacja musi sprostać, aby efektywnie funkcjonować w swoim otoczeniu, oraz ogólnego kierunku, jaki zamierza ona obrać w dążeniu do osiągania celów długookresowych. Integralność tego podejścia przejawia się w czterech wymiarach:

  • integracja pionowa – łączenie lub szeregowanie celów biznesowych, celów zespołowych i celów indywidualnych;
  • integracja funkcjonalna – łączenie strategii funkcjonalnych w różnych częściach organizacji;
  • integracja ZZL – łączenie różnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności rozwoju organizacji, rozwoju zasobów ludzkich i wynagradzania pracowników, w celu osiągania spójnego podejścia do zarządzania ludźmi i ich rozwoju;
  • integracja potrzeb indywidualnych z potrzebami organizacji, na ile jest to możliwe.[1]

[1] M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 385