Marketing w hotelarstwie – targi turystyczne

5/5 - (11 votes)

Inną formą wpływania na klienta jest sprzedaż produktu. Wytwarzanie produktów często bywa powiązane z ich sprzedażą aktywną. Producent staje wtedy „oko w oko” z klientem i wspólnie, fizycznie biorą udział w transakcji kupna-sprzedaży. Kupujący ma możliwość bezpośredniego poznania producenta, jego wad i zalet, a takie spotkania mają ogromne znaczenie, ponieważ klient wie, od kogo kupuje, jak również wie, jaki produkt.

Jednak we współczesnym, informatycznym świecie zaczynają dominować bezosobowe formy sprzedaży (sprzedaż wysyłkowa, Internet itp.), klienci chcą dokonać zakupu bez wychodzenia z domu. Kupujący zastanawia się obecnie tylko nad wyborem produktu, producent już jest mniej ważny, ponieważ sprzedaż osobista w wielu przypadkach została praktycznie wyeliminowana. Nowoczesne środki przekazu zastępują skutecznie relacje psychologiczne między sprzedawcą a kupującym. Spotkania z innymi ludźmi, przejawy gościnności, szacunku i uznania są nierozerwalnie związane z hotelarstwem, a komputer jest tylko sprawną i skuteczną maszyną, która pomaga dokonać wyboru. Naturalną potrzebą każdego człowieka jest nawiązywanie kontaktów, wymiana poglądów i rozmowa. Sprzedaż to skomplikowany proces decyzyjny, zachodzący pomiędzy sprzedawcą a klientem, który dokonuje przeglądu tego, co jest dostępne na rynku, rozważa możliwości wyboru zgodnie ze swoimi potrzebami i ostatecznie dokonuje zakupu. Podstawowe formy sprzedaży to sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż poprzez przedstawicieli odwiedzających nabywców (akwizycja) oraz sprzedaż pośrednia z wykorzystaniem poczty, telefonu, Internetu.57

Trzecią promocją jest aktywizacja sprzedaży, promocja sensu stricto. Promocja ta najbardziej fascynuje ogromne rzesze klientów, pobudza ich wyobraźnię, charakteryzuje się ogromną inwestycją producentów w reklamę produktu. Premie, nagrody, upusty, dodatkowe towary powodują, ze klient nie może obojętnie przejść obok danej promocji, wzbudza to w nim ciekawość i chęć nabycia towaru, gdyż jest kuszony na każdym kroku, aż do granic, kiedy przestaje zachowywać się racjonalnie, kupuje towary zupełnie niepotrzebne, natomiast ze sklepu wychodzi ze świadomością, że okazja już taka się nie powtórzy. Aktywizacja sprzedaży (promocja sensu stricto) to wszystkie inne formy zwrócenia uwagi na produkt (firmę), będące połączoną częścią systemu promocji. Do działań tych zaliczamy m.in.: konkursy, upominki, upusty cen, bezpłatne ubezpieczenie podróżnych, premiowanie stałych klientów, dodatkowe programy świąteczne, oferty last minute.58

Przedstawione wyżej elementy promocji można łączyć i tworzyć łączną, spójną formę promocji, bądź mogą działać oddzielnie, zachowując wcześniejszą stałość promocyjną. Zestawy łączone, bądź oddzielne elementy promocji używane są w zależności od sytuacji rynkowej, oraz popytu na dane potrzeby. Rzadko spotykane są wszystkie elementy promocji łącznie, wypracowane w ramach programu spójnej identyfikacji produktu. Jedną z takich sytuacji są targi turystyczne. 59

Podaż turystyczna składa się z walorów turystycznych, paraturystycznych oraz z dóbr i usług komplementarnych, które określane są przez zagospodarowanie turystyczne i elementy podaży. Podaż turystyczna zależy od miejscowości i regionów turystycznych oraz podmiotów gospodarki turystycznej, które mają bezpośredni wpływ na rozwój turystyki. Ilustracją rozwoju rynku turystycznego w Polsce od strony podaży turystycznej i podmiotów gospodarki turystycznej są liczne organizowane targi turystyczne. Targi te przedstawiają lokalne i regionalne walory turystyczne, różne atrakcje turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i gospodarkę turystyczną, które wzbudzają zainteresowanie wśród turystów. Niezależnie od ekspozycji regionalnych i lokalnych, prezentują swoje możliwości różne segmenty gospodarki turystycznej. Popyt turystyczny jest reprezentowany przez przedstawicieli biur podróży i przez innych organizatorów podróży, którzy zajmują się wysyłaniem turystów, a także przez potencjalnych turystów, którzy na ogół tłumnie odwiedzają targi turystyczne. W targach biorą również udział liczne firmy turystyczne, które szukają nowych rozwiązań i badają trendy w turystyce.

Targi to miejsce, gdzie nawiązywane są nowe kontakty, odbywa się sprzedaż ofert, zawieranie i umacnianie kontaktów między firmami gospodarki turystycznej. Na targach następuje promocja i ekspozycja działalności turystycznej. Targi odbywają się w dwóch formach, zamkniętej oraz otwartej. Targi zamknięte odbywają się bez udziału publiczności. Są one przeznaczone wyłącznie dla przedstawicieli gospodarki turystycznej.60

Na targach turystycznych organizowanych w formie otwartej, z udziałem publiczności, następuje wzmożona reklama i promocja turystyki, reklama biur podróży, a przede wszystkim poszczególnych regionów i miejscowości. Eksponowane i prezentowane są różnego rodzaju formy turystyki. Wbrew popularnej opinii, ze na targach takich dokonuje się również bezpośrednia sprzedaż dla publiczności, na targach nie ma takiej sprzedaży. Ma ona miejsce jedynie podczas małych, lokalnych targów czy tzw. giełd turystycznych. Co roku na świecie jest organizowanych co najmniej kilka tysięcy imprez o charakterze wystawienniczym: targów, kiermaszów, giełd wystaw, prezentacji itp.61

W Polsce w latach dziewięćdziesiątych targi turystyczne stały się bardzo popularną formą promocji i ich liczba organizowanych wystaw ciągle wzrastała. Największym i najstarszym ogólnopolskim prezentowanym targiem jest „Tour Salon” organizowany w Poznaniu oraz „TT Warsaw” oczywiście organizowany w Warszawie. Prezentacje regionalne eksponują walory turystyczne i zagospodarowanie turystyczne polskich miast i regionów. Prezentowana jest baza noclegowa i gastronomiczna np. hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, restauracje, jak również obiekty historyczne, zamki, muzea. Prezentują się biura podróży, które zachęcają turystów do skorzystania z ich usług, czyli wycieczek w okresie letnim czy zimowym, oraz po sezonie. Prezentują się przewoźnicy i towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują swoje usługi.62

Regionalne targi turystyczne organizowane są w różnych częściach kraju, oczywiście prezentują i eksponują wszystkie pozytywne elementy turystyczne. Na wybrzeżu polski organizowane są Targi Turystyki i Wypoczynku, Hoteli i Restauracji w Międzyzdrojach, Giełda Turystyczna w Szczecinie oraz Gdański Targ Turystyczny. W Opolu prezentowane są targi pod nazwą „W stronę Słońca”, w południowej części Polski ważną rolę odgrywają Krakowski Salon Turystyczny oraz Krakowskie Targi Turystyki i Wypoczynku Twoje lato, organizowane w Krakowie targi Zimowa Giełda Turystyczna. Równie ważnymi targami są Międzynarodowe Targi Turystyczne Beskidy organizowane w Bielsku Białej, targi turystyczne w Łodzi, Świętokrzyskie Targi Turystyczne Voyager w Kielcach, Zachodnie Targi Turystyki i Wypoczynku Zatur w Zielonej Górze. 63

Również na targach prezentują się uzdrowiska, a ich miejsce jest w Polanicy, Międzynarodowe Targi Uzdrowiskowo – Turystyczne Natura Sanat, gdzie turystyka uzdrowiskowa jest jedną z popularniejszych w dzisiejszych czasach formą turystyki. Obok uzdrowisk na targach turystycznych prezentowane są gospodarstwa agroturystyczne, od kilku lat organizowane są oddzielne targi, jak np. Lubuskie Targi Agroturystyki i Kultury w Krośnie Odrzańskim. Agroturystyka rozwija się na terenach wiejskich, gdzie atut tej formy turystyki to wiejskie klimaty, spokój, cisza i wiele innych.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęła się rozwijać i wyodrębniać turystyka biznesowa, w której w skład wchodzą elementy turystyki kongresowej i konferencyjnej. Każdego roku porą jesienną w Warszawie Forum Turystyki Kongresowej również odbywają się targi turystyki kongresowej, na których występują organizatorzy i przedstawiciele turystyki kongresowej, przedstawiane są obiekty hotelowe i gastronomiczne, które posiadają wyposażenie do przeprowadzenia np. szkolenia itp. Targi turystyczne w Polsce coraz bardziej mają charakter targów międzynarodowych, a w szczególności takimi międzynarodowymi targami stają się „TT Warsaw”, poznański „Tour Salon” i „Beskidy” w Bielsku Białej.

Targi można określić jako koncentrację podaży w jednym miejscu i czasie, gdzie następuje bezpośrednie spotkanie producentów i konsumentów, a ich podstawowym celem jest poznanie oferty sprzedawcy, podpisywanie umów handlowych oraz dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży eksponowanych produktów. Natomiast podczas wystaw mamy raczej do czynienia z prezentacją oferty, nie zaś z zawieraniem umów.64

Do cech i elementów charakterystycznych targów turystycznych można zaliczyć ich cykliczność, czyli targi odbywają się zawsze w tym samym miejscu i terminie (przed sezonem letnim: luty-kwiecień i zimowym: wrzesień-listopad), co prowadzi do dokładnego przygotowania oferty, utrzymaniu więzi z organizatorami targów, czyli zysk: rabaty dla stałych wystawców, możliwość rezerwacji powierzchni wystawowej z rocznym wyprzedzeniem itp.), reprezentatywność, to znaczy, że udział biorą wszyscy liczący się w branży, firmy, które są znane na rynku turystycznym, kompleksowość, czyli targi przyciągają zarówno różnorodnych wystawców z branży turystycznej (krajowe organizacje turystyczne, samorządy lokalne, touroperatorów, agentów, przewoźników, hotelarzy itd.), jak i wystawców w jakiś sposób związanych z przemysłem turystycznym (producentów autokarów, szkoły turystyczne, firmy informatyczne).

Kolejną cechą jest wielofunkcyjność, targi służą osiągnięciu różnych celów: handlowych, promocyjnych, dystrybucyjnych, prestiżowych itp. Interaktywność, oznacza to, że targi sprzyjają wszechstronnej komunikacji klientów wystawcami i między konkurentami, wymagają zaangażowania obu stron dialogu. Multimedialność, przekaz informacji odbywa się na wielu poziomach komunikacji, z wykorzystaniem wszystkich pięciu zmysłów człowieka: wzrok (stoiska, zdjęcia, filmy, pokazy), słuchu (słowa, dźwięki, muzyka), powonienia (zapachy), smaku (degustacje) i dotyku. Ostatnimi cechami są egalitaryzm, czyli łamanie barier między innymi z biednymi i bogatymi firmami, pracownikami a ich dyrektorami, co sprzyja do integracji w branży turystycznej, imprezy wzbudzają u organizatorów poczucie dowartościowania, jak również możliwość promowania swoich produktów, czy też usług na rynku. 65

Targi turystyczne ze względu na odbiór, adresata oraz zakres tematyczny imprez targowych, wyróżniamy targi wielobranżowe (ogólne, uniwersalne), które charakteryzują się szerokim zakresem prezentacji, może być reprezentowanych kilka, niekiedy bardzo różnych branż (np. meblowa, turystyczna, budowlana), każda z nich posiada odrębne pomieszczenie, gdzie prezentują się wystawcy, targi wielobranżowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych (producentów, klientów indywidualnych), jak również targi branżowe (specjalistyczne), które obejmują tylko jedną branżę np. turystykę, biorą w niej wszyscy zainteresowani (producenci, touroperatorzy, agenci, turyści), targi branżowe mają charakter otwarty i ostatnie to targi specjalistyczne skoncentrowane, również obejmujące jedną branżę, ale są adresowane tylko do jednego, wybranego segmentu rynku, wąskiej grupy specjalistów np. touroperatorów lub agentów turystycznych, wstęp dla szerokiej publiczności na taką imprezę jest bardzo ograniczony.

Głównym zadaniem promocji jest dotarcie z ofertą produktu do właściwego klienta. Polega to na dostarczeniu oferty określonym odbiorcom tam, gdzie najczęściej przebywają, a więc w miejscach pracy, zamieszkania oraz takich środków masowego przekazu, którymi dany segment rynku jest najbardziej zainteresowany. Kolejnym czynnikiem jest uzyskanie wiedzy o celach segmentu rynkowego, który będzie obsługiwany np. decydując się na specjalizację dla ludzi starszych warto ustalić udział rencistów, emerytów, osób pracujących, samotnych i małżeństw. Każdy człowiek posiada swój pakiet potrzeb, które wywołane są po przez motywy, potrzeby są, aby je realizować, nie do każdego klienta trafia reklama, ponieważ np. reklamy internetowe wymuszają posiadane dostępu do internetu, czy też reklamy w radiu – nie każdy słucha radia itp., promocja danego produktu jest rozgłaszana i promowana po przez różnego rodzaju formy promocji. Promocja produktu musi trafić do każdego, obojętnie, w jaki sposób.66

Obok promocji dla nowych klientów, elementy promocji również wpływają na starych i stałych klientów zachęcających ich do ponownego skorzystania z usług. Firmy turystyczne dla stałych klientów przygotowują specjalną ofertę, poprzez udzielenie rabatów np. firmy przewoźnickie dla osób, które korzystały już z ich usług udzielają rabaty na bilety autokarowe. Firmy dbają o utrzymanie dobrych kontaktów ze stałymi klientami np. poprzez wysyłanie kartek świątecznych z życzeniami, wysyłają zaproszenia na imprezy, pobyty wczasowe oraz przekazują materiały, broszurki promocyjne. 67

Wraz ze wzrostem zainteresowania i popularnością wypoczynkiem rosną wymagania w stosunku do jakości usług. Klient oczekuje coraz wyższej jakości oferowanego produktu, natomiast wiąże się to ze wzrostem konkurencji na rynku turystycznym. Na rynku turystycznym szansę mają, zatem te oferty, które potrafią wyróżnić się wśród różnorodnych ofert wypoczynku, które potrafią przyciągnąć zainteresowanie przyszłego gościa, zapewnić zadowolenie i spowodować, by stał się on źródłem informacji o ofercie dla innych turystów. Wymagają od osób prowadzących działalność turystyczną profesjonalnego podejścia i ciągłego doskonalenia, aby sprostać zmieniającym się i rosnącym oczekiwaniom.68

Zintegrowana promocja turystyczna każdego regionu, realizowana jest poprzez wykorzystywanie różnorodnych form i narzędzi marketingowych np. wydawnictwa turystyczne w tym foldery, mapy, ulotki i multimedia, targi turystyczne krajowe i zagraniczne oraz inne imprezy o podobnym charakterze, wizyty studyjne dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych oraz study tour, czyli warsztaty turystyczne z udziałem organizatorów ruchu turystycznego. Inną formą jest internet, system identyfikacji atrakcji turystycznych w regionie, współpraca z mediami, w tym radio, prasa, TV – wywiady, konferencje prasowe, wpisy promocyjne oraz różnego rodzaju kampanie billboardowe.


57 Bosiacki S., Śniadek J., Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, 2004, s. 33

58 Richards B., Marketing Atrakcji Turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2003, s. 66

59 Łodziana – Grabowska J., Efektywność Reklamy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1996, s. 32

60 Richards B., Marketing Atrakcji Turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2003, s. 89

61 Kornak A. S., Zarządzanie Turystyką, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999, s. 175

62 Gaj J., Zarys historii turystyki w Polsce, Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa, 2003, s. 45

63 Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt Turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005, s. 251

64 Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, s. 115

65 Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt Turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005, s. 255

66 Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007, s. 202

67 Toczek – Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, 2007, s. 43

68 Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, s. 13

Ocena działań promocyjnych prowadzących przez hotel Rydzewski – analiza ankiety

5/5 - (3 votes)

Sytuacje i sceny przedstawione przez fachowców od reklamy szybko i łatwo docierają do naszej świadomości. Ostra walka konkurencyjna w tej sferze toczy się nie tylko przy pomocy reklam, wiele firm dawno już odkryły wartość dobrego, spójnego obrazu marki w oczach klienta, obrazu przekładającego się na wymierny zysk. Dlatego też przeprowadziłam ankietę, której celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy reklama wpływa na rozwój Hotelu „Rydzewski”?

Ankietę przeprowadziłam (załącznik nr 2) wśród 30 osób, którzy są gośćmi hotelu „Rydzewski” w Ełku. Ankieta była anonimowa i dlatego zachęcała do szczerych wypowiedzi, proponowania zmian i formułowania oczekiwań. Zawierała 15 pytań testowych, w tym dwa pytania były otwarte. Badanie to miało na celu poznanie zdania gości hotelowych na temat promocji hotelu i uzyskanie odpowiedzi na wyżej postawione pytanie.

W przeprowadzonych badaniach przewagę stanowiły kobiety. Ich udział wyniósł 60% (18 osób), natomiast mężczyzn – 40% (12 osób).

Rysunek 1. Struktura odwiedzających Hotel Rydzewski wg płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Wśród ankietowanych większość stanowiły osoby w przedziale wiekowym 26 – 50 lat oraz osoby młode w wieku od 16 – 25 lat (rysunek 2). Nieco mniejszy odsetek (17%) stanowiły osoby w wieku 50 – 60 lat oraz bardzo mała część odwiedzających (7%) to osoby powyżej 60 roku życia.

Rysunek 2. Struktura wiekowa turystów odwiedzających Hotel Rydzewski

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Wpływ na strukturę wiekową odwiedzających turystów ma ich wykształcenie oraz sytuacja ich materialna. Ponad połowa ankietowanych, 60% posiada wykształcenie wyższe, 33% ankietowanych posiada wykształcenie średnie oraz 7% posiada wykształcenie podstawowe.

Rysunek 3. Struktura turystów odwiedzających Hotel Rydzewski wg wykształcenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Wpływ na wykształcenie oraz chęć podróżowania wiąże się z sytuacją materialną turystów.

Rysunek 4. Struktura turystów odwiedzających Hotel Rydzewski wg ich sytuacji materialnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Również miejsce zamieszkania jest bardzo ważnym aspektem, gdyż to od naszej mentalności zależy skąd, dokąd chcemy jechać, jeżeli pochodzimy z większego miasta, większą ochotę mamy podróżować do takiego miasta jak Ełk w celu odpoczęcia psychicznego i zregenerowania sił.

Rysunek 5. Struktura turystów odwiedzających Hotel Rydzewski wg ich miejsca zamieszkania

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

W pierwszym pytaniu dotyczącym, w jaki sposób klienci dowiedzieli się o istnieniu hotelu, połowa odpowiedziała, że wszelkie informacje znaleźli w internecie. Wynika z tego, iż reklama internetowa jest najbardziej popularną formą wyszukiwania wiadomości poprzez potencjalnych nabywców produktu. Reklama internetowa opiera się na wyborze odbiorcy tej reklamy, jeżeli chce konkretnej informacji otrzymuje ją, nie musi oglądać tego, czym nie jest zainteresowany. Około 26% ankietowanych udzieliło, że informacje posiadają z lokalnej prasy. Większość ankietowanych udzieliło takich odpowiedzi gdyż są mieszkańcami miasta Ełk. Ankietowani uważają prasę jako medium wiarygodne. Dla reklamy zamieszczonej w prasie nie jest ważne jak długo leży przed naszymi oczami, ważne jest, że reklama znajdująca się wewnątrz nie zniknie. Można, więc do niej wrócić po długim czasie, czy nie zauważając jej podczas pierwszego kontaktu, zauważyć przed drugim, bądź kolejnym. Natomiast około 24% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że wszelkie informacje posiadają od swych znajomych. Klienci bardzo często dzielą się swymi poglądami i wrażeniami z pobytu w hotelu ze swoimi znajomymi. Jest to rodzaj reklamy, za którą firma nie musi płacić, satysfakcja klienta i dobry wizerunek firmy jest najważniejszy.

Rysunek 6. Źródło informacji o Hotelu Rydzewski dla odwiedzanych turystów

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Na pytanie drugie skąd klienci biorą informacje o hotelu znaczna połowa ankietowanych odpowiedziała, że ze strony internetowej. Wynika z tego, iż internauci, potencjalni klienci najczęściej wyszukują informacji w sieci. Natomiast 37% badanych klientów dowiaduje się o ofertę z reklam w lokalnej prasie i radiu. Tylko 10% poprzez foldery i ulotki znajdujące się w hotelu.

Rysunek 7. Źródło pozyskiwania informacji o promocjach hotelu poprzez turystów

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Na pytanie trzecie : Czy dostęp do informacji hotelu jest łatwy? – 90% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „tak”. Z tej wypowiedzi, że hotel jest promowany na rynku turystycznym bardzo dobrze, a dostęp do informacji jest dla każdego prawie osiągalny.

Rysunek 8. Ocena udostępnienia informacji hotelu dla turystów

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Pytanie czwarte brzmiało:, W jakim okresie najczęściej odwiedza Pan/Pani hotel? Z przeprowadzonych badań wynika, iż najczęściej hotel jest odwiedzany w okresie letnim, aż 53% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi, 20% w okresie wiosennym, 17% w okresie zimowym, a 10% w okresie jesiennym. Większość turystów podróżuje i odpoczywa w okresie letnim, gdyż sprzyja temu wiele czynników np. pogodowe. Ełk i okolice miasta są bardzo atrakcyjne w okresie letnim i wiosennym, gdyż miejscowość mieści się nad samym jeziorem i można aktywnie spędzić czas.

Rysunek 9. Okres, w którym najczęściej turyści odwiedzają Hotel Rydzewski

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Pytanie piąte miało określić, w jakim celu odwiedzany jest hotel i aż 70% osób odpowiedziało, że w celach wypoczynkowych, znaczna mniejszość 17% w celach rezerwacji pokoju, a 13% w celu zapoznania się z nową ofertą na rynku. Hotel jest położony w centrum miasta i goście hotelowi, którzy chcą aktywnie spędzić czas wszędzie mają blisko. Miasto jest bardzo atrakcyjne i przygotowywane na przyjazd turystów.

Rysunek 10. Informacje zebrane od turystów w jakim celu odwiedzają hotel

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Hotel Rydzewski jest bardzo dobrze wypromowany na rynku (78%) i aby sprzedawać swój produkt musi się w dalszym stopniu promować (60%) – tak wynika z udzielonych odpowiedzi na szóste i siódme pytanie.

Pytanie ósme jest wiążące z odpowiedzią na pytanie dziewiąte, gdyż w ósmym pytaniu zapytałam ankietowanych czy hotel powinien prowadzić promocję uzupełniającą, z badań wynika, że 75% klientów odpowiedziało, że „tak”, a 25% „nie”. W pytaniu dziewiątym prosiłam ankietowanych o udzielenie propozycji, jaką powinien hotel prowadzić promocję uzupełniającą. Każdy z gości miał swoje sugestie i tak podam przykładowe: wyższe rabaty, czapki, koszulki z logo Ełku, więcej reklamy w telewizji, gadżety z logo hotelu, kubki, breloczki. Jeśli będziemy dbać o klienta to i on będzie o nas pamiętać i zawsze do nas wróci.

Pytanie dziesiąte skierowane jest do uczuć klientów, czyli, z czego byli najbardziej zadowoleni podczas pobytu w hotelu. Większość ankietowanych odpowiadała na to pytanie, że z obsługi hotelowej aż 56%, następnie była cena, czyli 24%, 13% komfort, a zaledwie 7% ze standardu hotelu. Miła atmosfera i dobra jakość świadczonych usług to podstawa.

Rysunek 11. Badanie satysfakcji turystów w Hotelu Rydzewski

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Kolejne jedenaste pytanie było otwarte i brzmiało:, Jeżeli miałby/miałaby Pan/Pani polecić nocleg w hotelu Rydzewski to, jakie powody by Pan/Pani podał/a? Większość pisała, aż, 83% iż są zadowoleni z obsługi hotelowej, natomiast 10% zadowoleni byli z ceny, a pozostałe 7% z porządku zachowanego w hotelu.

W dwunastym pytaniu, gdzie pytam czy przed podjęciem decyzji zakupu usług w hotelu orientowali się o ofertę po przez stronę internetową rydzewski.pl? Połowa ankietowanych odpowiadała, że tak a druga połowa, że nie. Z przedstawionych danych wynika, że należy wzbogacić stronę internetową hotelu, aby docierała do wszystkich.

Pytanie trzynaste pyta o atrakcyjność hotelu. Jak wynika z wykresu z załącznika 58% uznaje, że poziom jest raczej wysoki, 23% przeciętny, 13% raczej niski, a 6% nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

Rysunek 12. Zbadanie zdania turystów odnośnie atrakcyjności hotelu

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Dwa ostatnie pytania odnoszą się do kampanii reklamowych hotelu, pytanie czternaste zapytuje gości hotelowych czy spotkali się z prowadzoną kampanią reklamową hotelu? Około 37% odpowiedziało, że tak, natomiast 63% nigdy nie widziało i nie słyszało o żadnej kampanii reklamowej hotelu. Pytanie ostatnie piętnaste (załącznik 10) pyta gdzie spotkali się z kampanią, 25% prasa lokalna, również 23% radio, 17% internet, 5% telewizja, natomiast 30% nic nie wybrało i zaznaczyło odpowiedź „nie dotyczy”.

Rysunek 13. Źródło poznawania informacji o hotelu

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Korzyści wynikające z prowadzenia reklamy poprzez hotel jest bardzo wiele i sprzyja rozwojowi prowadzonej działalności hotelu. Wnioski z przeprowadzonej ankiety, pierwszym jest hotel promuje swoje usługi poprzez dramatyzowanie treści przekazu reklamy, demonstrowanie wyjątkowych i jedynych w swoim rodzaju cech produktu. Działania marketingowe docierają do ogromniej rzeszy konsumentów, a wielokrotne ponawianie reklam pozwala adresatowi dokładnie zapoznać się z jej przekazem i zwiększa jej skuteczność w odbiorze. Firma poprzez wiele lat budowała wizerunek hotelu i w dniu dzisiejszym działalność przynosi zysk. Informowanie klienta o argumentach przemawiających za skorzystaniem z reklamowanych usług, czy nabyciem towaru, bez wywierania bezpośredniej presji ich zakupu. Reklama szybko i prosto docierają do klientów, która zdobywa nowych klientów, a stałych zaprasza do ponownego skorzystania z ich usług. Reklama zamieszczona w internecie jest tanią reklamą, która dociera do wszystkich internautów, jak również w reklamie znajdują się aktualne dane o firmie.

Ankieta do gości hotelowych

5/5 - (4 votes)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli mi na przeprowadzenie badań na temat „Wpływ reklamy na rozwój turystyki”. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą analizie do pracy licencjackiej.

Dziękuję za cenny czas poświęcony na wypełnienie ankiety, proszę o odpowiedzi na wszystkie pytania. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi po przez wybór 1 opcji.

 • W jaki sposób Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu hotelu Rydzewski?
  • Internet,
  • Prasa lokalna,
  • Od znajomych,
  • Inne ……………………………………………………………………………
 • Skąd Pan/Pani zna ofertę i dowiaduje się na temat nowych promocji w hotelu?
    • Poprzez foldery i ulotki znajdujące się w hotelu,
    • Informacje znajdujące się na stronie internetowej hotelu,
    • Poprzez reklamy w prasie i lokalnym radiu,
    • Inne ……………………………………………………………………….
 • Czy dostęp do informacji hotelu jest dla Pana/Pani łatwy?
      • Tak,
      • Nie
 • W jakim okresie najczęściej odwiedza Pan/Pani hotel?
        • Wiosennym,
        • Letnim,
        • Jesiennym,
 • W jakim celu odwiedza Pan/Pani hotel?
        • Aby wypocząć,
        • Aby poznać nowości w rynku turystycznym,
        • Aby zarezerwować miejsce noclegowe,
        • Inne …………………………………………………………………………………..
 • Czy Pana/Pani zdaniem hotel Rydzewski jest dobrze wypromowany ?
 1. Tak,
 2. Nie,
  • Czy promocja hotelu jest potrzebna?
 3. Tak
 4. Nie
  • Czy Pana/Pani zdaniem hotel Rydzewski powinien dodatkowo prowadzić promocję uzupełniającą?
 5. Tak
 6. Nie
  • Jeśli Pan/Pani zaznaczyli odpowiedź w pytaniu 8 na tak, to proszę podać jaką powinien prowadzić promocję uzupełniającą.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Z czego jest Pan/Pani najbardziej zadowolony w hotelu Rydzewskim?
  1. Ceny
  2. Obsługa hotelowa
  3. Komfort
  4. Standard hotelu
 • Jeżeli maiłby/miałaby Pan/Pani polecić nocleg w hotelu Rydzewski to jakie powody by Pan/Pani podał/a?

………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy przed podjęciem decyzji zakupu usług w hotelu orientował/a się Pan/Pani ofertą na stronie rydzewski.pl ?
  • Tak
  • Nie
 • Proszę określić poziom atrakcyjności hotelu?
  • bardzo niski
  • raczej niski
  • przeciętny
  • raczej wysoki
  • bardzo wysoki
 • Czy spotkał/a się Pan/Pani z kampanią promocyjną hotelu?
  • Tak
  • Nie
 • Gdzie spotkał/a się Pan/Pani z kampanią reklamową hotelu?
  • Prasa lokalna
  • Telewizja
  • Internet
  • Radio
  • Nie dotyczy

Metryczka

 • Płeć:
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek:
  • 16-25
  • 26-50
  • 51-60
  • 60
 • Wykształcenie:
  • brak
  • podstawowe
  • średnie
  • wyższe
 • Miejsce zamieszkania:
  • Wieś
  • Miasto do 20 tyś. mieszkańców
  • Miasto od 20 do 100 tyś. mieszkańców
  • Miasto od 100 do 500 tyś. mieszkańców
  • Miasto powyżej 500 tyś. Mieszkańców
 • Ocena własnej sytuacji materialnej:
    • Bardzo słaba
    • Raczej słaba
    • Przeciętna
    • Raczej dobra
    • Bardzo dobra

Formy promocji hotelu Rydzewski

5/5 - (2 votes)

Każda atrakcja turystyczna jest nierzadko najważniejszym elementem obszaru docelowego. Bywa magnesem przyciągającym większość klientów. Podobnie impreza lub festiwal, które są organizowane w określonym miejscu, mogą wpłynąć na zwiększenie popularności danej destynacji. W pewnych przypadkach będą główną przyczyną, dla której ludzie udadzą się w danym kierunku. Tak właśnie w przypadku Ełku, który przyciąga turystów krajowych i zagranicznych nie tylko zabytkowy zamek Krzyżacki, ale odbywające się w sezonie koncerty festiwalowe muzyki z udziałem wybitnych artystów. Stanowi to kompleks atrakcji turystycznych zlokalizowanych blisko siebie, co ma znaczący wpływ na ich popularność i frekwencję.

Promocja stała się słowem ogarniającym wszystkie sfery życia każdego człowieka. Promuje się w zasadzie wszystko, co się da i gdzie się da – na ulicy, w teatrze, prasie, biurach, telewizji itp. Celem promocji jest poinformowanie otoczenia (nie tylko konsumentów) o działalności i o ofercie firmy, kształtowanie i utrwalanie pozytywnego obrazu firmy, a przez to tworzenie i pobudzanie popytu zgodnie z intencjami i interesem nadawcy promocji.78

Największe korzyści gospodarcze z turystyki czerpią hotele, restauracje wydając jednocześnie sporo pieniędzy na promocję swoich towarów i usług. Usługa hotelarska jest to rodzaj produktu turystycznego. W odróżnieniu od innych produktów turystycznych usługa hotelarska składa się z dwóch elementów podstawowych tj. noclegu i posiłku. Podróżni z różnych przyczyn decydują się za zamieszkanie w obiekcie hotelarskim. Należą do nich między innymi: praca, nauka, pobudki osobiste, wypoczynek i rekreacja, sport. Poprzez pojęcie usługa hotelarska rozumie się nie tylko powszechnie udzielenie noclegu i wyżywienia za określoną opłatę, lecz także kompleks usług dodatkowych, które w zależności od charakteru obiektu mogą mieć różny wymiar.79 Odpowiednią formą marketingu obszaru Ełckiego i hotelu Rydzewski są publikacje w gazetach regionalnych, ukazujące się z inicjatywy przemysłu turystycznego oraz specjalne kolumny poświęcone podróżom w gazetach są umiarkowane, a publikacje mogę być wykorzystywane do wspólnej reklamy wielu firm i atrakcji danego miasta czy regionu.

Przedsiębiorstwa, funkcjonujące w ramach narastającej konkurencji rynkowej, potrzebują skutecznych narzędzi komunikacji marketingowej. Wobec występującego powszechnie w mediach szumu informacyjnego, powodowanego przede wszystkim obecnością dużej liczby przekazów komercyjnych, konsumenci zmęczeni są klasycznymi formami promocji. Hotel „Rydzewski” poszukuje, zatem nowych, alternatywnych sposobów dotarcia z przekazem do klientów. Hotel prowadzi promocję swoich usług i towarów poprzez zamieszczenie reklamy w lokalnej prasie, w internecie. Można wiele informacji dotyczących oferty znaleźć odwiedzając stronę internetową hotelu, wyszukując nocleg w Ełku zawsze na pierwszej pozycji proponowany jest Hotel „Rydzewski” świadczy to o bardzo intensywnej promocji hotelu. Reklama internetowa jest formą reklamy, używającej jako medium internetu i stron WWW. Służy do przesyłania informacji marketingowej i pozyskania klientów.

Podstawową zaletą reklamy internetowej jest jej zasięg nieograniczony czasem i warunkami geograficznymi. Rozwój firmy w dużym stopniu zależy od dobrze zaprojektowanej strony internetowej, witryna internetowa jest źródłem informacji o firmie, ale jest również doskonałym narzędziem sprzedaży towarów czy usług np. Składanie rezerwacji miejsc hotelowych przez stronę internetową hotelu. Na słupach informacyjnych znajdują się duże plakaty z informacją o nowej promocji. Jak również organizowane są różnego rodzaju konkursy czy też gry w kręgle, turniej gotowania. Prowadzi również sprzedaż „oferty specjalnej” tzn. klienci mogą dokonać zakupu usługi noclegowej po atrakcyjnej cenie we wskazanym okresie, najczęściej taka promocja odbywa się okresem jesiennym wtedy, gdy najmniej odwiedza go gości, aby poziom sprzedaży nie zmalał. Jak również hotel ma zniżki dla swoich stałych klientów, o których nie zapomina. Jeśli klienci regularnie w roku odwiedzają hotel minimum 8 razy dostają kartę rabatową uprawniającą do skorzystania z 10% rabatu na nocleg.

Hotel „Rydzewski” dysponuje własnymi ulotkami, folderami z informacją o własnym hotelu, które są dystrybuowane w hotelu, punktach informacji turystycznej jak również biurach podróży. Inną formą promocji prowadzoną jest, sponsoring okolicznych imprez itp. Hotel dodatkowo, aby wzmocnić reklamę prowadzi promocję uzupełniającą np. breloczki do kluczy z logo hotelu, długopisy, smycze do telefonów komórkowych, kubeczki itp.

78 Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego – turystyka miejska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, 2008, s. 35

79 Kornak A. S., Zarządzanie Turystyką, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999, s. 137

„ProHott-2000” – HS Partner Pro-Test S.A. – system dla hoteli

5/5 - (3 votes)

Ogólne informacje o producencie

HS Partner Pro-Test S.A. powstał w 1999 roku. Jest  kontynuatorem tradycji Pro-Test Spółka z o.o. utworzonej w 1987 roku. Jest również liderem wśród firm tworzących oprogramowanie ekonomiczno-finansowe, magazynowe, hotelowe i gastronomiczne.

Z programów autorstwa HS Partner Pro-Test korzysta łącznie blisko 1200 firm różnych branż (ponad 4300 stanowisk pracy) na terenie całego kraju.

Programy tworzone przez HS Partner Pro-Test są na bieżąco dostosowywane do zmieniających się przepisów prawnych i podatkowych. Przy opracowywaniu nowych wersji wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia techniki.

Wdrażaniem programów zajmują się specjaliści od zagadnień księgowych, hotelarsko-gastronomicznych i informatycznych. Po okresie wdrożenia HS Partner Pro-Test otacza użytkowników stałą opieką, w tym również udziela pomocy przez telefon i modem. Ponadto oferuje kilka wariantów umów serwisowych dostosowanych do różnych potrzeb i wymagań klienta.

Adres firmy: HS Partner Pro-Test S.A., ul. Siedmiogrodzka 5 wejście E, 01-204 Warszawa, tel.: (022) 632 35 32, fax.: (022) 632 08 32

Firma HS Partner Pro-Test S.A. wypuściła na rynek software’owy pakiet programów, które łącznie tworzą Zintegrowany System Do Zarządzania Hotelem:

 • ProHOTT 2000 – program hotelowy.
 • ProGASS 2000 – program gastronomiczny.

Program gastronomiczny ProGASS 2000 zapewnia kompleksową ewidencję materiałów, towarów oraz usług zgodnie z ustawą o rachunkowości, w takich dziedzinach przedsiębiorstwa jak: zaopatrzenie i gospodarka magazynowa.

 • ProRESS 2000 – program restauracyjny.

Program restauracyjny ProRESS 2000 został zaprojektowany specjalnie do obsługi sprzedaży w różnego rodzaju obiektach gastronomicznych. Może być wykorzystywany zarówno w wysokiej klasy restauracjach, jak i w kawiarniach, barach szybkiej obsługi czy stołówkach pracowniczych. Zapewnia on całkowitą zgodność z polskimi przepisami fiskalnymi.

 • ProFINN 2000 – program ekonomiczno-finansowy.

System ekonomiczno-finansowy ProFINN 2000 jest jednym z wielu programów wspomagających pracę działów finansowo-księgowych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.

 • ProMAGG 2000 – program ewidencji magazynowej.

System ewidencji magazynowej ProMAGG 2000 jest jednym z wielu programów wspomagających prowadzenie sprzedaży i gospodarki magazynowej firm. Nadaje się dla przedsiębiorstw o różnych profilach działalności (handel, usługi, produkcja).

Wymienione programy mogą być również wykorzystywane pojedynczo i znajdują zastosowanie w restauracjach, pubach, dyskotekach, centrach rozrywki oraz firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych różnych branż.

Ponieważ od samego początku pakiet był przystosowany do pracy na różnych platformach, w tym na platformach typu UNIX (na przykład: Unix SCO, Unix Interactive, HP 9000), jego wersja linuxowa pojawiła się wkrótce po tym, jak Linux był dostępny na rynku polskim. O ile liczba sprzedanych dotychczas wersji UNIX-owych jest niewielka, o tyle udział sprzedaży wersji linuxowych w stosunku do łącznej sprzedaży stale rośnie.

Przyczynia się do tego między innymi:

 1. wielodostępna i wielozadaniowa architektura systemu operacyjnego Linux – sprzyjająca aplikacjom wielodostępnym, które non-stop odwołują się do wspólnych zasobów danych,
 2. przetwarzanie programów – odbywające się w Linux-ie wyłącznie na serwerze. Ze stanowiska do serwera wysyłane są wyłącznie kody naciskanych klawiszy, natomiast z serwera do stanowiska kody znaków ekranu terminala. Zapewnia to:
 • wielokrotny wzrost prędkości przetwarzania danych (fragmenty programów i baz danych nie „przepychają” się przez sieć połączeń),
 • zwiększone techniczne bezpieczeństwo danych (awaria połączeń sieciowych lub stanowiska pracy nie przerywa logicznego ciągu operacji będących w trakcie realizacji),
 • brak potrzeby wyposażania stanowisk pracy w stabilizator i podtrzymywacz napięcia, gdyż jego zanik na stanowisku nie ma wpływu na techniczne bezpieczeństwo danych. Urządzenia takie, jak również oprogramowanie dokonujące automatycznego i bezpiecznego zamknięcia zasobów we wspomnianej sytuacji, musi posiadać jedynie serwer,
 • możliwość emulowania w najnowszych wersjach Linux-a środowiska dosowego, novellowego i windowsowego – pozwalająca podłączyć serwer linuxowy jako kolejny serwer do istniejącej już w firmie sieci komputerowej, definiując dostępne dla obu rozwiązań wspólne obszary dyskowe do przesyłania danych (na przykład grafika, dane do arkuszy kalkulacyjnych, banków, przejmowanie danych z innych i wysyłanie do innych programów). Podłączenie takie nie wymaga dodatkowego okablowania i jednocześnie umożliwia operatorowi uruchamianie programów z różnych serwerów oraz z dysku lokalnego na swoim stanowisku pracy,
 • możliwość jednoczesnego uruchomienia na tym samym stanowisku pracy kilku programów w różnych sesjach, na przykład w jednej sesji wprowadza się dane – jednocześnie przetwarzając je lub drukując w tym samym czasie w sesji drugiej. W innych systemach operacyjnych na ogół jest to niemożliwe lub wymaga szczególnych zabiegów,
 • wielostopniowy system zabezpieczeń i ochrony przed ingerencją osób postronnych oraz bezpieczniejsze przechowywanie danych – związane z dużo mniejszym ryzykiem uszkodzenia ich przez programy powodujące destrukcję posiadanych zbiorów (tak zwane wirusy) ze względu na ich niewielką liczbę,
 • komunikowanie się z programem na odległość poprzez modem, nie wymagające zakupu żadnego dodatkowego oprogramowania,
 • przyśpieszenie działania programów pracujących pod systemem operacyjnym Linux – wymagające wyłącznie „doposażenia” serwera w zwiększoną pamięć operacyjną oraz wzmocnienie lub zainstalowanie kolejnego procesora,
 • bezpłatny dostęp do Linux-a, jako systemu operacyjnego (na przykład za pośrednictwem Internetu), bez względu na ilość podłączonych do niego stanowisk pracy.

ProHOTT 2000

Komputerowy program hotelowy ProHOTT 2000 został zaprojektowany specjalnie dla hoteli, moteli, pensjonatów i ośrodków wczasowych. Poprzez wykorzystanie nowej technologii interaktywnego ekranu dotykowego, system wnosi całkowicie nową jakość pracy. Sterowanie nim odbywa się poprzez dotykanie ekranu palcami, dzięki czemu nauka i obsługa są intuicyjnie proste oraz szybkie.

Jego zalety doceniło wielu użytkowników, wśród których znajdują się:

 • zarząd i sieć 55 hoteli Orbis S.A.,
 • Hotel „Jan III Sobieski” – Warszawa,
 • Hotel „Reytan” – Warszawa,
 • Hotel „Dedek” – Warszawa,
 • Hotel „Bryza” – Jurata,
 • Hotel „Wodnik” – Łeba,
 • Hotel „Bornit” – Szklarska Poręba,
 • Sanatorium Uzdrowiskowe – Ciechocinek,
 • Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Warszawie,
 • Sodexho Polska w Warszawie.

Dzięki zastosowaniu systemu operacyjnego Linux, ProHOTT 2000 posiada ogromne możliwości integracyjne:

 • umożliwia współdziałanie z dowolnym urządzeniem zewnętrznym, między innymi takim jak: telefax, telefon, telewizor, klucz elektroniczny, kasa gastronomiczna, tablica z kursami walut, itd.,
 • umożliwia współdziałanie z dowolnym, dającym się połączyć, oprogramowaniem (system FK, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, itd.).

Program ProHOTT 2000 podzielony jest na kilka części, z których korzystają poszczególne działy hotelowe. Ich działanie jest zintegrowane, co umożliwia przesyłanie informacji pomiędzy nimi (np. o gościu czy pokojach).

Rezerwacja

 • zaawansowane zakresy wyszukiwania i sortowania danych,
 • korzystanie z bazy gości stałych, firm i instytucji oraz biur podróży,
 • rezerwacje gwarantowane, nie gwarantowane, oczekujące i grupowe,
 • wybór daty przyjazdu i wyjazdu z kalendarza,
 • natychmiastowa informacja o dostępności pokoi,
 • możliwość określenia wszystkich czynników wpływających na cenę pokoju:

– firma,

– biuro podróży,

– segment rynku,

– dorośli i dzieci,

– sezon,

– inne (dostawki, zwierzęta, parking, garaż, taksa klimatyczna, posiłki),

 • użytkownik pamięta tylko kod ceny, a program:

poda wartość ceny,

– jeśli cena jest walutowa, przeliczy ją na złotówki,

– zmieni cenę w odpowiedni dzień, jeśli cena jest weekendowa lub sezonowa,

– podzieli cenę w pożądany sposób pomiędzy współlokatorów,

 • program poinformuje o specjalnych cenach rabatowych przydzielonych firmom, instytucjom, biurom podróży oraz gościom indywidualnym,
 • możliwość przydzielenia konkretnego pokoju odpowiadającego indywidualnym preferencjom gościa określonym przy jego karcie adresowej,
 • potwierdzenia rezerwacji (drukowane lub wysyłane faksem, modemem),
 • możliwość wpłacenia depozytu rezerwacyjnego dowolną formą płatności,
 • anulowanie rezerwacji, unikalny numer anulacji, potwierdzenie anulowania,
 • wybrane kryteria wyszukiwania rezerwacji:

– nazwisko gościa lub nazwa firmy,

– data przyjazdu, wyjazdu, pobytu,

– typ lub numer pokoju,

– inne dane z karty adresowej gościa (na przykład kraj, miasto, imię),

 • rezerwacje grupowe:

– proste wprowadzenie i obsługa rezerwacji serii grup,

– lista grupy możliwa do wprowadzenia przed i po przyjeździe grupy,

– grupowy przydział pokoi,

– grupowy Check-in,

– możliwość dokonywania zmian w liście grupy po jej wmeldowaniu do hotelu,

– zmiany w rezerwacjach powielane dla wszystkich uczestników,

– możliwość transferu obciążeń w ramach grupy oraz rachunek zbiorczy,

– grupowy Check-out,

 • lista oczekujących,
 • overbooking.

Ekran obrazujący wyszukiwanie rezerwacji w programie ProHOTT 2000

Recepcja i służba pięter

 • przyjęcie gościa z rezerwacji i bez rezerwacji,
 • wydruk kart pobytu,
 • przydział pokoju według jego cech (na przykład piętra lub widoku),
 • możliwość uzupełnienia lub poprawienia danych po wmeldowaniu gościa,
 • możliwość domeldowania współlokatora do mieszkającego gościa,
 • możliwość łączenia i rozłączania współlokatorów,
 • automatyczne wmeldowanie i wymeldowanie grupy,
 • zmiana pokoju z automatycznym przeniesieniem transakcji,
 • karty adresowe dla gości indywidualnych i firm,
 • możliwość przydzielania specjalnej ceny dla gości i firm,
 • lista gości i firm niepożądanych w hotelu,
 • dane statystyczne dla gości i firm dostępne od momentu zainstalowania programu,
 • siatka pokoi z wykazanymi statusami,
 • wyłączenie pokoju na dowolny termin z podaniem powodu wyłączenia,
 • status całego hotelu w bieżącej chwili i prognozowany,
 • zaawansowane techniki zostawiania informacji dla:

– gościa przez innych gości hotelowych lub poza hotelowych,

– gościa przez pracowników hotelu,

– pracowników hotelu przez innych pracowników,

– pracowników hotelu przez gościa,

– systemu przez pracowników hotelu (w celu wykonania automatycznych działań na rezerwacji).

Ekran obrazujący edytowanie rezerwacji w programie ProHOTT 2000

Kasa

 • nieograniczone możliwości podziału rachunku i wyboru płatnika,
 • rozbudowany rachunek informacyjny,
 • rachunki z góry i w trakcie pobytu,
 • dzielone formy płatności na rachunku,
 • transfery obciążeń między kontami gości,
 • raport kasowy:

– pogotowie złotówkowe i walutowe,

– wypłaty i wpłaty gotówki poza rachunkiem,

 • fiskalność realizowana przez podłączenie drukarki fiskalnej,
 • faktura VAT i rachunek uproszczony,
 • faktura i rachunek korygujący,
 • rozliczenia fiskalne:

– rejestrowanie sprzedaży dziennej i zafakturowanej,

– rejestry faktur VAT i faktur korygujących,

– rejestry rachunków uproszczonych i korygujących,

– rejestr transakcji wysłanych na drukarki fiskalne,

– zbiorcze zestawienie transakcji zafakturowanych,

 • wystawienie rachunków dla gości nie mieszkających w hotelu.

Ekran obrazujący wystawianie rachunku w programie ProHOTT 2000

Bezpieczeństwo i kontrola

 • rozbudowany system dostępu na poziomie działu lub indywidualnego użytkownika,
 • dostępny w każdej chwili pełen rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników:

– rezerwacja, pobyt gościa,

– obciążenia gości za usługi,

– operacje kasowe,

– rozmowy telefoniczne,

– sprzątanie pokoi,

 • aktualne stany gotówki kasjerów,
 • rejestr korekt i storn oraz udzielonych gościom rabatów.

Uwagi ogólne do modułu podstawowego

 • zamknięcie doby hotelowej przez Nocny Program, który przeprowadza archiwizację danych, indeksowanie i porządkowanie plików,
 • polskie litery,
 • kalkulator walutowy,
 • rozbudowane raporty można przed wydrukiem obejrzeć na ekranie, wydrukować w dowolnej liczbie kopii,
 • prowizje dla biur podróży,
 • rozbudowane dane historyczne:

– historia pokoju,

– historia rezerwacji,

– historia gościa i firmy,

– historia rachunków,

– historia transakcji zafakturowanych,

– duplikaty wszystkich dokumentów kasowych,

 • zestaw podstawowych danych i funkcji dostępnych w każdej chwili:

– prognoza obłożenia i dostępności na dowolną datę,

– skrócona dostępność pokoi,

– raporty.

Interfejs do programu księgowego

 • wysyłanie w pliku tekstowym danych o:

– każdym rachunku oddzielnie,

– zbiorczej sprzedaży wykonanej i zafakturowanej według kodów transakcji,

– rachunki przelewowe z danymi klienta,

– płatności.

Interfejs do systemu telefonicznego

 • przesyłanie obciążeń telefonicznych bezpośrednio na rachunek gościa,
 • automatyczne blokowanie linii telefonicznej po wymeldowaniu gościa,
 • automatyczne odblokowanie linii telefonicznej po wmeldowaniu gościa,
 • przesyłanie bazowych danych o gościu (nazwisko, imię, język) na wyświetlacz telefonu.

Interfejs do programu restauracyjnego

 • automatyczne obciążenie rachunku gościa z podziałem transakcji wg stawek VAT,
 • możliwość sprawdzenia z kasy restauracyjnej, kto mieszka w danym pokoju:

– według  numeru pokoju,

– według nazwiska lub części nazwiska,

– program pokazuje wszystkich gości mieszkających w jednym pokoju,

 • pełna informacja o gościu z kasy restauracyjnej:

– imię i nazwisko, kod grzecznościowy,

– data przyjazdu i wyjazdu,

– numer pokoju,

– kod ceny,

– metoda płatności,

– limit kredytowy,

– czy gość jest VIP-em,

 • możliwość obciążania na konta sztuczne (konferencje, bankiety, grupy),
 • informacja o statusie gościa, pokoju lub systemu:

– po wymeldowaniu,

– przed wmeldowaniem,

– pusty pokój,

– nieistniejący pokój,

– nocny program w toku,

 • możliwość zablokowania w recepcji kredytu restauracyjnego – kelner może przesłać obciążenia na pokój,
 • do systemu recepcyjnego przechodzi automatycznie numer rachunku restauracyjnego, możliwość wyszukiwania według tego numeru.