Cele przeprowadzania analizy finansowej

5/5 - (1 vote)

Analiza finansowa ma na celu poznanie stanów i procesów ekonomicznych, jakie zachodzą w danym przedsiębiorstwie. Podczas tych badań można wykryć prawidłowości ekonomiczne, które pozwalają na perspektywiczne wnioskowanie i podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa. Analiza osiągniętych przez firmę wyników jest również niezbędna właścicielom, którzy na tej podstawie mogą dokonać oceny pracy kierownictwa i podjąć stosowne decyzje.

[M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 1998, s. 9.]

Istota działalności firm

5/5 - (1 vote)

Gospodarka rynkowa opiera się na przestrzeganiu prawa posiadania własności, prawa do życia i wolności. Te naturalne prawa człowieka wywierają również duży wpływ na gospodarkę. W systemie rynkowym bowiem przedsiębiorstwa w pełni samodzielnie decydują o swej działalności produkcyjnej, rozwojowej, socjalnej oraz ponoszą skutki tej działalności.

O firmie możemy mówić jako o jednostce organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej. Jako forma organizacji procesów gospodarczych ukształtowała się ona w okresie kapitalizmu, kiedy nastąpiło definitywne oddzielenie się działalności zarobkowej od działalności w gospodarstwie domowym. Firma definiowana jest jako przedsiębiorstwo przemysłowe, handlowe, usługowe lub inne, prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną. Nazwa firmy często bliżej określa formę oraz przedmiot prowadzonej działalności, jest ona rejestrowana, a przyjęcie i używanie jej przez inne osoby chronione jest przez prawo.

[Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Warszawa 1984, s. 154.]

Wstępna analiza wyniku finansowego

5/5 - (1 vote)

Podstawowym źródłem analizy wyniku finansowego przedsiębiorstwa jest rachunek zysków i strat oraz sporządzone na jego podstawie analityczne zestawienie wyniku finansowego. W źródłach tych wielkości przychodów, kosztów oraz zysku występują w wielkościach normalnych. W warunkach wysokiej inflacji wyciąganie wniosków na podstawie wielkości strumieniowych wyrażonych w cenach bieżących może prowadzić do błędnych wniosków. Dlatego też we wstępnej analizie wyniku finansowego należy ustalić odchylenia nominalne i realne, zwłaszcza w odniesieniu do zysku netto i przychodów ze sprzedaży.

Wartość poznawcza rachunku wyników dla analizy finansowej zależy od jego układu i od właściwego doboru poszczególnych wielkości rzutujących na końcowy zysk lub stratę. W obowiązującym obecnie rachunku zysków i strat wyróżnia się: wynik brutto na sprzedaży, wynik na sprzedaży, wynik na sprzedaży operacyjnej, wynik brutto na działalności gospodarczej, wynik brutto i netto. Wstępna analiza wyniku finansowego polega na ocenie jego struktury i dynamiki w różnych przekrojach. Ostatecznie wielkość zysku brutto jest łącznym wynikiem, który wyraża efektywność różnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Ocena siły dochodowej firmy wymaga poznania źródeł pochodzenia wyniku finansowego. Analiza dynamiki danych rachunku wyników umożliwia wymierne określenie wpływu podstawowych czynników na wzrost lub spadek zysku netto. Można to osiągnąć przez porównanie wskaźników dynamiki poszczególnych czynników, zwłaszcza tych, które kształtują poziom zysku netto. Wzrost zysku netto występuje w przypadku wyższej dynamiki przychodów ze sprzedaży towarów i produktów oraz przychodów finansowych niż kosztów ich uzyskania, wyższej dynamiki zysków nadzwyczajnych niż strat nadzwyczajnych oraz gdy zmniejszy się udział obowiązkowych obciążeń zysku brutto, głównie podatku dochodowego. Występowanie odwrotnych tendencji powoduje zmniejszenie wyniku finansowego. Łączna analiza struktury i dynamiki informuje o zaistniałych przekształceniach w zakresie poszczególnych elementów osiągniętego wyniku finansowego.

[L Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 1999, s. 46 – 47.]

Ogólne zmiany i trendy w przemyśle samochodowym

5/5 - (1 vote)

 

Produkt

Wprowadzanie ciągle nowych wyrobów. Zbyt zarówno na samochody niższej jakości wyprodukowanych wg starszej technologii, jak i też dla samochodów bardzo nowoczesnych.Zwracanie uwagi konsumentów na:-       ekologię samochodów i jego możliwość recyklingu

–       bezpieczeństwo aktywne, pasywne i dla pieszych

–       stylistykę zewnętrzną i wewnętrzną

–       warunki gwarancji, serwisu

Rynek Brak specjalizacji: producenci nastawiają się na zaistnienie we wszystkich kolorach samochodów. Często są to 2 i więcej różne modele na jedną klasę, w bardzo wielu odmianach.
Geografia Niejednoznacznie zdefiniowanie rynku docelowego i ciągła ekspansja na coraz to nowe rynki.Rynek wybierany jest w powiązaniu z: kosztem produkcji, transportu, stopnia sprawności kanałów dystrybucji oraz popytu i możliwości rozwoju.
Technologia Nowoczesne technologie, które rozwijają się najdynamiczniej po technologii komputerowej. Nowe produkty są coraz doskonalsze technicznie, przyjazne dla środowiska, są bezpieczne. Polskie fabryki zostały wykupione przez zagraniczne koncerny. Pełna automatyzacja w celu obniżenia kosztów, wzrostu jakości, skrócenia czasu produkcji. Duża ekologiczność produktów wynika z przepisów UE.
Konkurencja Bardzo silna. Rozwija się ze strony wszystkich producentów. Coraz więcej firm chce zaistnieć na rynku. Warunkiem sukcesu jest duża gaża oferowanych produktów, mnogość wersji silnikowych, nadwoziowych, wyposażeniowych oraz bogactwo wyposażenia.

Źródło: opracowanie własne.

Przedmiot i zakres analizy finansowej

5/5 - (1 vote)

Istotny element w działalności przedsiębiorstw pełni analiza jego efektywności ekonomicznej. Powinna być ona prowadzona przez pryzmat finansów. W formie pieniężnej wyrażone są bowiem przychody osiągane przez firmę, koszty ich uzyskania oraz osiągnięty rezultat(zysk lub strata). W pieniądzu ujmowane są także wielkości jak: majątek, kapitały, zobowiązania oraz wartość bieżąca firmy. W rezultacie efektywność ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa znajduje pełne odzwierciedlenie w jego sytuacji finansowej. Analiza finansowa powinna zatem stanowić jedno z podstawowych narzędzi optymalizowania zysków i nadwyżki finansowej.

Analiza finansowa zajmuje bardzo ważne miejsce w zarządzaniu firmą. Wnioski z analizy mają bowiem wpływ na podejmowane decyzje, a sprawność zarządzania zależy w dużym stopniu od trafności i skuteczności tych decyzji. Narzędziem tym powinno się posługiwać kierownictwo przedsiębiorstwa i jego władze w celu:

– uzyskania podstaw wyjściowych do podejmowania bieżących i strategicznych decyzji gospodarczych, dotyczących między innymi: opłacalności sprzedaży, kształtowania struktury kapitałów, nowych inwestycji,

– kontroli zgodności rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych z założeniami, jakie przyjmowano przy podejmowaniu decyzji.

[W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa 2000, s. 79.]