Analizy

Zainteresowanie analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa nie ogranicza się tylko do jego kierownictwa, władz i udziałowców. Oceną tej sytuacji interesują się także różni partnerzy firmy, uzależniając od jej wyników współpracę produkcyjną, handlową czy finansową. Wielkość majątku i kapitału własnych oraz zdolność firmy do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych stanowi dla partnerów podstawę do oceny ryzyka finansowego współpracy.

Każde przedsiębiorstwo, aby prowadzić działalność gospodarczą musi dysponować odpowiednim majątkiem. W związku z tym właściciele wnoszą do firmy odpowiednie kapitały w postaci gotówkowej lub rzeczowej. Ich uzupełnieniem mogą być obce środki finansowe, uzyskiwane w formie kredytów bankowych lub handlowych oraz pożyczek zaciągniętych bezpośrednio na rynku pieniężnym lub kapitałowym dzięki emisji krótkoterminowych papierów dłuższych lub obligacji.

Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej firmy określa się mianem finansów przedsiębiorstwa. Kierownictwo firmy może i powinno prowadzić odpowiednią działalność organizacyjną, decyzyjną i kontrolną w sferze finansów, kształtującą zjawiska ekonomiczne w firmie w sposób stwarzający szansę uzyskania najkorzystniejszych wyników działalności.

Celowi temu służy zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Polega ono na pozyskaniu źródeł finansowania działalności firmy oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych tak, aby maksymalizować korzyści przypadające udziałowcom firmy. Przy podejmowaniu decyzji finansowych niezbędne są umiejętności techniczne, interpersonalne, koncepcyjne oraz umiejętności diagnostyczno-analityczne. Pozwalają one na rozpoznawanie przyczyn powstałych problemów, koncentrowanie się na najważniejszych z nich i zaprojektowanie najwłaściwszego postępowania w danej sytuacji.

Podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa sprowadza się do dokonywania ciągłych wyborów między istniejącymi możliwościami przy stosowaniu kryteriów, ułatwiających najbardziej satysfakcjonujący w danych warunkach wybór. Wymaga to nie tylko znajomości systemu finansów, ale także stosowania odpowiednich narzędzi ekonomicznych.

Jednym z zasadniczych narzędzi podejmowania decyzji staje się ocena finansowa oparta na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. W polskich warunkach ocena taka jest potrzebna nie tylko do bieżącego zarządzania finansami przedsiębiorstw, ale również do badania ich kondycji finansowej i wyceny wartości majątku. Określenie strategii przedsiębiorstwa i jej realizacja, gwarantuje sukces, wywołuje rzeczywiste zapotrzebowanie na analizę finansową. Obecnie zmiany a podejściu do analizy ekonomiczno-finansowej stanowią więc niezbędny warunek opanowania przez przedsiębiorstwo umiejętności elastycznego przystosowania się do założonych i dynamicznych warunków gospodarowania.

Przydatność analizy finansowej w zarządzaniu i dla rozwoju przedsiębiorstw zależy od wielu czynników. Przede wszystkim należy określić cel i zakres analizy. Dane do badania muszą być kompletne i zgodne z realnym stanem firmy. Jeżeli udostępniony materiał źródłowy będzie bez zastrzeżeń, a cel i zakres analizy zostaną precyzyjnie określone, to wszystkie dalsze prace zależą od profesjonalizmu analityka.

Kolejnym narzędziem niezbędnym dla rozwoju firmy jest planowanie finansowe, które powinno być świadomym, z góry zaplanowanym sterowaniem procesami pieniężnymi.

Umiejętne posługiwanie się tymi narzędziami w procesach decyzyjnych jest konieczna zwłaszcza w warunkach coraz szerszego wykorzystywania ich przez konkurencyjne firmy.

W niniejszym blogu wykażemy znaczenie analizy finansowej dla rozwoju przedsiębiorstw oraz przestawimy podstawowe wskaźniki efektywności finansowej firm.

Blog został podzielony na cztery części. Pierwsza podejmuje problemy rozwoju przedsiębiorstw. Zostaną tu przedstawione podstawowe czynniki warunkujące rozwój firm i znaczenie planowania działalności dla przyszłości przedsiębiorstwa.

Tematem drugiej jest istota analizy finansowej i jej znaczenie w procesie zarządzania i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

Trzecia część natomiast podejmuje problem analizy wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

W ostatniej części zostaną przedstawione wskaźniki efektywności finansowej przedsiębiorstwa oraz sposoby oceny płynności finansowej firmy.

Dodaj komentarz