Pytania z analizy na kolokwium

Rate this post
 1. Wzór na dźwignię finansowa

DFL=EBIT/EBT lub %D EBT/ %D EBIT lub %D EPS/%D EBIT

 1. Co się dzieje gdy wskaźnik Altmana jest równy 1,8

Bardzo duże ryzyko upadłości przedsiębiorstwa

 1. Co gdy kapitał obrotowy jest ujemny

KS nie wystarcza na finansowanie AT, są one finansowane z zobowiązań bieżących. Nie występuje bilansowa ani finansowa złota reguła, brak płynności, niestabilna sytuacja, duże ryzyko finansowe, niski koszt kapitału, tarcza podatkowa, agresywna strategia

 1. Wzór na rentowność kapitałów własnych

ROE= Zn/KW * 100%

 1. Co się dzieje, gdy rosną mi należności wobec odbiorców

wydłuża się cykl konwersji gotówki, przez co spółka ma dłużej „zamrożony” kapitał w należnościach i zapasach.

 1. Co się dzieje gdy rosną mi zobowiązania wobec dostawców

Skrócenie cyklu konwersji gotówki

 1. Wzór na potencjalny wskaźnik obsługi długu

Zn+Am / Rata + odsetki

 1.   Warunki płynności długoterminowej wraz z uzasadnieniem

a. struktura kapitału ( im większy udział kapitału stałego tym większa szansa na zachowanie długoterminowej płynności, bo jest to lepsze źródło fin większa wiarygodność na rynku fin)
b. struktura kosztów( im mniej kosztów stałych tym mniejsze prawdopodobieństwo utraty płynności)
c. struktura majątku(im więcej majątku obrotowego tym mniejsze prawdopodobieństwo utraty płynności, bo łatwiej go spieniężyć)
d. struktura podziału zysku ( im mniej zysku jest przeznaczanych na wypłatę dywidend tym przedsiębiorstwo zapewnia sobie bardziej stabilne źródła finansowania)
e. struktura źródeł finansowania aktywów obrotowych (im większy udział kapitału stałego w fin AO tym mniejsze prawdopodobieństwo utraty płynności)
f. struktura przepływów pieniężnych(im większy udział przepływów z podstawowej działalności tym mniejsze prawdopodobieństwo utraty płynności)

9.   Wzrosła rentowność kapitałów własnych w porównaniu ze stopa zysku, co to oznacza

Zjawisko pozytywne, oznacza dobrze ukształtowaną strukturę kapitałową

 1. Rośnie amortyzacja w przepływach w działalności operacyjnej, co to oznacza
  a. przedsiębiorstwo wykorzystuje Am na pokrywanie wydatków operacyjnych – niekorzystna sytuacja
  b. wzrost aktywów – spowodowane inwestycjami – charakter neutralny
  c. zmiana wyceny, sposobu amortyzacji – charakter neutralny1.Jakie obszary ryzyka można ocenić wykorzystując pozycje bilansowe?
  a) ryzyko operacyjne – struktura aktywów
  b) ryzyko finansowe – struktura pasywów
  c) ryzyko płynności – analiza pozioma struktury aktywów i pasywów
 2. Oceń powiązania między cyklem konwersji gotówki a zmianami przepływów finansowych
  Najprościej wyjść od wzoru (zakładamy niezmienność przychodów):
  CKG = (zapasy/przychody + należności/przychody – zobowiązania/przychody) x 365
  ΔCKG = (Δzapasy/przychody + Δnależności/przychody – Δzobowiązania/przychody) x 365D +należności D – zapasy Dzysk netto + amortyzacja + korekty – zobowiązania = przepływy operacyjne
  CKG * przychody / 365 =Dzysk netto + amortyzacja + korekty –  przepływy operacyjne
  Widać, że zwiększenie długości cyklu obrotu gotówki zmniejsza przepływy operacyjne.
 3. Oceń rolę dla przedsiębiorstwa księgowego progu rentowności i krytycznego progu gotówki
  Próg rentowności pozwala ocenić bezpieczeństwo operacyjne (dźwignia operacyjna najsilniej działa, gdy sprzedaż oscyluje wokół progu rentowności). Krytyczny punkt gotówki pozwala z kolei ocenić
  bezpieczeństwo płynności.
 4. Jaka rolę w ocenie przedsiębiorstwa odgrywa wartość księgowa i wartość rynkowa
  Dane księgowe to dane historyczne, nie zawsze aktualne. Wartość rynkowa pozwala na zachowanie zasady true and fair view w firmie i prawidłowo ocenić jej wartość (co ma istotne znaczenie zwłaszcza w sytuacji silnej inflacji).

14. W przedsiębiorstwie następuje (w okresie t1-t0) spadek indeksu Altmana. Oceń przyczyny zmian
a) spadek kapitału obrotowego
b) spadek wyniku operacyjnego
c) spadek przychodów ze sprzedaży
d) spadek zysków zatrzymanych
e) wzrost aktywów
f) spadek wartości rynkowej firmy
g) wzrost rynkowej wartości długu

15. Przedsiębiorstwo zwiększyło poziom zadłużenia, w jaki sposób ocenia
się przesłanki i konsekwencje decyzji?
a) bezpieczeństwo finansowe
b) zadłużenie
c) zdolność obsługi długu
d) przesłanki wykorzystania dźwigni finansowej

16. Oceń czynniki decydujące o zmianie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
a) zysk netto
b) amortyzacja
c) korekty
d) zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy

17. Powiąż źródła pochodzenia środków z bilansu ruchu i przepływy
a) zmniejszenie aktywów trwałych– spadek amortyzacji (spadek przepływów oper.) zmniejszenie aktywów obrotowych – spadek zapotrzebowania na kapitał obrotowy (wzrost przepływów oper.)
zmniejszenie inwestycji – wpływy inwestycyjne (wzrost przepływów inwest.)
b) zwiększenie pasywów – wzrost kapitału własnego (wpływy finansowe) zwiększenie długu – wzrost kapitału obcego (wpływy finansowe)

Generalnie – dodatkowe przepływy finansowe są generowane przez wygospodarowanie środków (pozycja „Pochodzenie środków” w bilansie ruchu).

18. Oceń czynniki wpływające na rentowność kapitału własnego.
ROE = ROI + kapitał obcy/kapitał własny (ROI – efektywny koszt długu)
ROE = rentowność sprzedaży x obrotowość aktywów x pasywa/kapitał własny

Na ROE wpływają więc:
a) stopa zysku, struktura kapitału, nadwyżka stopy zysku nad kosztem finansowania obcego
b) rentowność handlowa, efektywność wykorzystania aktywów, struktura kapitału.

19. Wymień różnice między rezerwą kapitałową w przedsiębiorstwie a rezerwami na zobowiązania.
Rezerwa kapitałowa – to inaczej kapitał rezerwowy, część kapitału własnego, jest tworzony z zysku na pokrycie przyszłych strat bilansowych. Rezerwy na zobowiązania to część kapitału obcego, są tworzone z odpisów w koszty i są zobowiązaniami o niepewnej kwocie lub terminie wymagalności.

20. Oceń powiązania miedzy punktem krytycznym a księgowym progiem rentowności.

21. Przedsiębiorstwo w okresie t1 zwiększyło w stosunku do okresu t0: zapasy, należności, zobowiązania, kredyty długoterminowe. W jaki sposób znajdzie to odzwierciedlenie w przepływach pieniężnych?

22. Nastąpił wzrost Kapitału Obrotowego, spadek relacji zysku netto do zysku operacyjnego oraz spadek stopy zysku. Ocen sytuacje.

23. Treść i cel złotej zasady finansowej i bilansowej

24. Ocen czynniki decydujące o spadku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

25. Podstawy konstrukcji i sposób wykorzystania środków w ocenie przepływów pieniężnych.

26. Sposób oceny wykorzystania środków w bilansie ruchu.

27. Związek miedzy zyskiem operacyjnym a nadwyżka operacyjna.

28. Czym różnią się rezerwy kapitałowe od rezerw na zobowiązania i w jaki sposób uwzględnia się je w różnych obszarach analizy finansowej

29. Zwiększył się udział amortyzacji w środkach pieniężnych z działalności operacyjnej. Oceń sytuacje