Istota analizy finansowej

Rate this post

Pojęcie analizy odnosi się do metody badania naukowego polegającego na rozłożeniu badanego zjawiska na elementy składowe co pomaga w zrozumieniu istoty badanych zjawisk.

Przez analizę rozumie się też opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej. Wymaga ona zastosowania odpowiednich metod badania i zasad oceny wypracowanych przez analizę jako samodzielną dyscyplinę naukową [1].

Treścią analizy finansowej są wielkości ekonomiczne w wyrażeniu pieniężnym, w tym stan majątkowo‑kapitałowy, wyniki finansowe oraz ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa[2].

W zależności od przyjętych kryteriów możemy wyróżnić wiele metod analizy finansowej.


[1] Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych, praca zbiorowa pod red. E. Kurtysa, PWN, Warszawa-Poznań 1988, s.9

[2] L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie PWE, Warszawa 1994, s.9