Przykładowy bilans przedsiębiorstwa

Rate this post

Tabela 1. Bilans (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2000

31.12.1999

31.12.1998

AKTYWA

I.

Majątek   trwały

4.670

5.469

3.512

1.

Wartości   niematerialne i prawne

27

16

11

2.

Rzeczowy   majątek trwały

4.643

5.453

3.501

3.

Finansowy   majątek trwały

4.

Należności   długoterminowe

II.

Majątek   obrotowy

14.404

11.565

8.671

1.

Zapasy

6.147

5.860

3.603

2.

Należności

5.474

3.781

4.845

3.

Akcje   własne (udział) do zbycia

4.

Papiery   wartościowe przeznaczone do obrotu

5.

Środki   pieniężne

2.783

1.924

223

III.

Rozliczenia   międzyokresowe czynne

81

54

36

Aktywa   razem

19.155

17.088

12.219

PASYWA

I.

Kapitał   własny

11.056

7.376

3.804

1.

Kapitał   akcyjny (zakładowy)

6.000

2.100

100

2.

Należne   wypłaty na poczet kapitału

3.

Kapitał   zapasowy

551

219

219

4.

Kapitał   rezerwowy z aktualizacji wyceny

5.

Pozostałe   kapitały rezerwowe

3

903

903

6.

Nie   podzielony zysk z lat ubiegłych

7.

Zysk   netto roku bieżącego

4.502

4.154

2.581

II.

Rezerwy

631

575

324

III.

Zobowiązania

7.038

9.098

7.836

1.

Zobowiązania   długoterminowe

273

273

1.513

2.

Zobowiązania   krótkoterminowe

6.765

8.825

6.323

IV.

Rozliczenia   międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

430

39

256

Pasywa   razem

19.155

17.088

12.219

 

Działanie dźwigni finansowych

Rate this post

Dźwignia finansowa to poziom finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego
za pomocą funduszy obcych.

W praktyce wyróżnia się 3 rodzaje dźwigni:

1. Dźwignię finansową – dźwignia finansowa wyraża strukturę finansową kapitału
i ma czasami bardzo duży wpływ na kształtowanie się wyniku finansowego
i rentowność kapitału własnego.

2. Dźwignię operacyjną – dźwignia operacyjna dotyczy majątku i jego wykorzystania
w istniejących warunkach.

3. Dźwignię połączoną – dźwignia połączona informuje o ile dźwignia finansowa i operacyjna przyczyniają się do zwrotności kapitału.

Ad. 1

Dźwignia finansowa w ujęciu graficznym i liczbowym:

a) Kapitał Spółka A Spółka B

Kapitał własny –

akcje zwykłe 10.000 90.000

Kredyt – spłata 8% 90.000 10.000

Ogółem 100.000 100.000

Przekładnia kapitałowa 9 : 1 1 : 9

I rok wysokości zysków

Zysk przed spłatą odsetek 15.000 15.000

Odsetki 7.200 800

Zysk do podziału 7.800 14.200

II rok niskich zysków

Zysk przed spłatą odsetek 5.000 5.000

Odsetki 7.200 800

Zyski do podziału -2.200 4.200

b) Efekt dźwigni finansowej można przedstawić za pomocą wzoru:

Dla poniższych danych:

kapitał własny = 600

kapitał obcy = 400

Zysk (po odjęciu odsetek) = 1200

Odsetki = 400

Można obliczyć dźwignię finansową:

wskaźnik rentowności kapitału całkowitego

wskaźnik rentowności kapitału własnego

Wskaźnik sprawdzający w/w równania:

Określenie stałego oddziaływania dźwigni finansowej na rentowność kapitału własnego dokonuje się różnymi sposobami:

a) różnica między rentownością kapitału własnego a rentownością kapitału całkowitego

200 – 160 = 40

rentowność =

b) iloraz rentowności kapitału własnego i kapitału całkowitego

rentowność: wzrost o 25%

c) mnożnika dźwigni finansowej

Ad. 2

Dźwignia operacyjna – w celu obliczenia jaka zmiana zysku towarzyszyć będzie przyrostowi sprzedaży oblicza się stopień dźwigni operacyjnej (SDF) wg równań:

SDF =

lub

SDF =

Przykład:

SDF =

lub

SDF =

Zwiększenie sprzedaży o 1% z wielkości 13.920 przyniesie wzrost zysku o 1,655. Czyli wzrost sprzedaży o 20% (wg wzoru 1) zwiększy zysk o 33,1%.

Prócz szacowania zmian zysku przy wzroście sprzedaży dźwignia operacyjna pozwala obliczyć także owy zysk przy spadku sprzedaży. Dlatego dźwignia operacyjna ma zastosowanie w prognozach wyników ekonomicznych przedsiębiorstw w przyszłych okresach.