Wymagania formalne i merytoryczne analiz ekonomicznych

5/5 - (1 vote)

W praktyce analiza ekonomiczna sprowadza się do wykorzystania określonych technik i metod w systemie planowania, koordynowania, scalania, kontrolowania i regulowania działalności przedsiębiorstwa. Analizę ekonomiczną można jednocześnie traktować jako:

–         instrument zarządzania,

–         system metod badawczych,

–         proces koordynacji oraz scalania działalności rzeczowej i regulacyjnej przedsiębiorstwa.[1]

Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa powinna spełniać pięć wymagań formalnych i merytorycznych:

  1. zawierać właściwe oraz obiektywne stwierdzenia i oceny;
  2. uwzględniać wszystkie rozpoznane elementy determinujące określony stan przedsiębiorstwa lub wybrane zjawisko ekonomiczne;
  3. opierać się na zweryfikowanych danych liczbowych, po doprowadzeniu ich do porównywalności;
  4. przedstawiać wyniki badań w sposób zwięzły i zrozumiały;
  5. zawierać wyniki bliskie momentowi powstania zjawiska i podjęcia decyzji.[2]

Istnieją różne metody analizy finansowej. Ich podziału można dokonać uwzględniając różne kryteria.


[1] J.Duraj, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1994, s.10.

[2] Ibidem, s.11.