Przedmiot i zakres analizy finansowej

5/5 - (1 vote)

Istotny element w działalności przedsiębiorstw pełni analiza jego efektywności ekonomicznej. Powinna być ona prowadzona przez pryzmat finansów. W formie pieniężnej wyrażone są bowiem przychody osiągane przez firmę, koszty ich uzyskania oraz osiągnięty rezultat(zysk lub strata). W pieniądzu ujmowane są także wielkości jak: majątek, kapitały, zobowiązania oraz wartość bieżąca firmy. W rezultacie efektywność ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa znajduje pełne odzwierciedlenie w jego sytuacji finansowej. Analiza finansowa powinna zatem stanowić jedno z podstawowych narzędzi optymalizowania zysków i nadwyżki finansowej.

Analiza finansowa zajmuje bardzo ważne miejsce w zarządzaniu firmą. Wnioski z analizy mają bowiem wpływ na podejmowane decyzje, a sprawność zarządzania zależy w dużym stopniu od trafności i skuteczności tych decyzji. Narzędziem tym powinno się posługiwać kierownictwo przedsiębiorstwa i jego władze w celu:

– uzyskania podstaw wyjściowych do podejmowania bieżących i strategicznych decyzji gospodarczych, dotyczących między innymi: opłacalności sprzedaży, kształtowania struktury kapitałów, nowych inwestycji,

– kontroli zgodności rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych z założeniami, jakie przyjmowano przy podejmowaniu decyzji.

[W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa 2000, s. 79.]